Maandelijks archief: september 2010

Meer havo/vwo studenten

Zojuist las ik een bericht dat het aantal leerlingen, dat naar HAVO/VWO gaat, sterk is toegenomen.

Gingen tot voor kort zo’n 60% van de leerlingen naar het Voorbereidend Beroepsonderwijs en 40% naar HAVO/VWO, nu is dat aantal nagenoeg gelijk.

De Raad voor het Middelbaar Onderwijs wil er een onderzoek aan wijden.

Dat geld zou men beter aan iets anders zoals de ontwikkeling van de astrologie kunnen besteden want de verklaring is tamelijk simpel.

Uranus is namelijk in januari 1996 in zijn eigen teken Waterman gaan lopen, Uranus in Waterman geeft geniale en snelle denkers en de kinderen met Uranus in Waterman zijn de laatste jaren naar het voortgezet onderwijs gegaan.

Deze ontwikkeling zal nog wel een aantal jaren voortduren en niet ophouden toen in de generatie vanaf 2003 Uranus in Vissen is gaan lopen. Omdat op dat moment Neptunus in Waterman liep, is er sprake van een wederzijdse receptie.

Een wederzijdse receptie van planeten bevordert een harmonische uitwerking van beide planeten in het betreffende gebied.

Naar mijn idee kunnen kinderen die deze receptie in hun geboortehoroscoop hebben heel beeldend zijn en ook over een fenomenaal voorstellingsvermogen beschikken.

Een probleem dat ik wel voorzie is de geschiktheid van het huidige onderwijssysteem om deze kinderen goed hun weg te laten vinden.

Hier verwacht ik vooral veel uitval omdat de nodige inspiratie voor de kinderen wel eens ver te zoeken zou kunnen zijn.

Ook aan het wijzigen van het onderwijssysteem ten gunste van deze kinderen zou het geld beter besteed zijn.

De astrologische mandala

De astrologische mandala

Inleiding

Een van de onderwerpen waarmee de Franse musicus en filosoof Dane Rudhyar zijn bijdrage heeft geleverd aan de astrologie, is de astrologische mandala.

In dit artikel geef ik een korte uiteenzetting over de opbouw van de astrologische mandala en de manier waarop deze in de astrologie kan worden toegepast.

Geboortehoroscoop

Op het moment dat we geboren worden, beginnen we aan de grote ontdekkingsreis van bewustwording.

De radix (= geboortehoroscoop of oprichtingshoroscoop) geeft een beeld van de energieën, die we als uitgangspunt meenemen.

Vervolgens worden we gedurende ons leven blootgesteld aan de energieën van de cyclische processen, verband houdend met de beweging van planeten om de Zon en hun onderlinge wisselwerking, in steeds verschillende uitwerking. Die energieën zijn op een willekeurig moment voor ieder ongeveer gelijk. Het verschil ontstaat door de volgorde waarin en de wijze waarop de energieën een individu raken, en als gevolg waarvan psychische processen zich gaan afspelen.

Zo kunnen ontwikkelingen in de ontdekkingsreis van bewustwording worden voorzien, omdat de volgorde waarin energieën van invloed zijn vaststaat, evenals het moment waarop deze zich voordoen. Astrologische technieken zijn een belangrijk hulpmiddel ter verklaring.

In deze bijdrage wil ik de potentiële rol die de astrologische mandala kan spelen bij de interpretatie van de ontdekkingsreis van bewustwording, uiteenzetten.

Dat deze technieken van toepassing kunnen zijn op alle organismen met een geboortemoment, licht ik toe met de horoscoop van de Ster.

De astrologische mandala

De astrologische mandala is een systematiek waarbij elke graad van de zodiak wordt voorgesteld door een archetypisch beeld (Sabiaans symbool).

De beelden voor deze symbolen werden in het begin van de vorige eeuw (1925) gechanneld opgevangen door Elsie Wheeler en systematisch vastgelegd door Marc Edmund Jones.

De term Sabiaans verwijst naar een volk uit het midden oosten (Turkije/Syrië) dat de bakermat vormde voor de filosofische traditie gebaseerd op Hermes Trismegistus. Jones was grondlegger van de Sabian Assembly, een genootschap dat het beoefenen van astrologie gebaseerd op de ideeën van Pythagoras nastreeft.

Dane Rudhyar ging ermee aan de slag in het kader van zijn holistische astrologische visie en ontdekte, dat elk symbool een archetypische betekenis van een fundamentele fase van het menselijk bestaan onthult. Op deze manier ontstonden 360 archetypische betekenissen, die onderling een cyclisch karakter laten zien. Dane Rudhyar heeft deze 360 symbolen en het onderlinge verband vastgelegd in het boek “the Astrological Mandala”, dat voor het eerst in 1973 verscheen. De in het Nederlands geschreven 2e editie is verschenen bij Mirananda (ISBN 90-6271-906-6).


De 360 graden zijn verdeeld in 2 halve cycli, het individualiseringsproces (van 1 Aries t/m 30 Virgo) en het collectiveringsproces (van 1 Libra t/m 30 Pisces).

Elke halve cyclus bestaat uit 2 akten (differentiatie en stabilisatie binnen het individualiseringsproces en groepsintegratie en kapitalisatie binnen het collectiveringsproces).

Het individualiseringsproces moet leiden tot de ontwikkeling van een uitgebalanceerd zelf, het collectiveringsproces legt accent op de ontwikkeling van het individu in relatie tot de omgeving.

Elke akte bestaat uit 6 scènes (in totaal dus 24 scènes). Elke scène bestaat uit 3 niveaus (Handelend- Emotioneel cultureel – Individueel mentaal). Elk niveau bevat 5 fasen of stadia.

Op deze manier ontstaan 360 fasen, een voor elke graad van de zodiak.

Elk graad wordt voorgesteld door een archetypisch symbool, met een grondtoon (een korte 1e psychologische interpretatie van het symbool) en een verdere uitleg.

Een symbool vertegenwoordigt iets, wat het rationeel en objectief lijkt te zijn, maar geeft ook het verband aan tussen een specifiek menselijke behoefte en het vermogen deze behoefte te bevredigen.

Zo’n symbool geeft een archetypisch beeld, dat ruimte laat voor interpretatie.

De betekenis van de hoekpunten van de horoscoop

Een horoscoop geeft enerzijds de plaatsing aan van zon maan en planeten op een willekeurig moment, anderzijds beschrijft deze de potentie van het unieke zelf.

In de horoscoop hebben de hoekpunten een speciale betekenis.

Er kan bijvoorbeeld de opdracht uit worden afgeleid die het betrokken individu of organisme bij schepping heeft meegekregen.

Zo geeft de graad, waarop de ascendant (AC = begin 1e huis) staat, de beste weg weer waarop het unieke zelf kan worden verwerkelijkt. (WAT)

De graad van de descendant (DC = begin 7e huis) geeft weer, waarheen deze verwerkelijking zal kunnen leiden. (WAARHEEN)

De graad van het IC (= begin 4e huis) geeft weer, hoe het beste het zielsbewustzijn van de eigen sociaal culturele omgeving kan worden beleefd, en hoe het beste met de uitdagingen van de eigen unieke ontdekkingsreis kan worden omgegaan. (HOE)

De graad van het MC (= begin 10e huis) geeft aan, wat de uiteindelijke bedoeling van een incarnatie is en wat het hoogtepunt is, dat uiteindelijk door het individu of organisme, als resultaat van de hele cyclus van werkzaamheid, kan worden bereikt. (WAARTOE)

Het lijkt een eenvoudig geheel, er kan alleen ogenblikkelijk worden tegengeworpen dat er slechts 360 graden in de zodiak zijn en dat er dus velen met dezelfde opdracht vertrekken die aangeeft hoe het unieke zelf kan worden gerealiseerd. Dat is slechts schijn, een verklaring hoe complex het werkelijk zit wordt toegelicht in de volgende paragraaf.

Het cyclische karakter van de menselijke ervaring

De hoekpunten geven weer wat de opdracht is, waarheen deze kan leiden, hoe deze het beste vanuit de eigen sociaal culturele omgeving kan worden beleefd, en waartoe deze weg moet worden bewandeld.

Het aantal combinaties van hoekpunten lijkt beperkt, echter als we kijken naar het hoe, zien we al een factor (de sociaal culturele omgeving), die voor elk individu per definitie verschilt en daardoor in de uitwerking van het wat tot andere resultaten zal leiden.

Een verdere verfijning ontstaat wanneer er de combinatie van unieke energieën bij betrokken wordt, namelijk de plaatsing van de planeten in de radix.

Elke planeet heeft een eigen bijdrage aan het realiseren van de opdracht.

Zo geeft de graad van de Zon een aanwijzing voor de bron van kracht waardoor de energieën gevoed worden, en vertelt de graad van de Maan iets over het vermogen zich aan te passen aan de omgeving en het vermogen om energie van de Zon door te geven.

Mercurius staat voor middelen en manier om te communiceren, Venus stelt de waarde vast van hetgeen moet worden nagestreefd, Mars toont het vermogen om energieën van het organisme te mobiliseren, Jupiter staat voor het vermogen te groeien en Saturnus laat zien welke structuur moet worden gehandhaafd.

Dat lijkt al ingewikkelder en uniek makend, er zijn echter nog meer mechanismen die iets zeggen over het cyclisch proces waarmee de weg van WAT naar WAARTOE gaat worden afgelegd. Voorbeelden van representaties van dergelijke cyclische patronen zijn de lunaar en de solaar.

Bij een lunaar (moment waarop de Maan de eigen positie in de radix weer bereikt: om de 29 dagen) is in veruit de meeste gevallen alleen de positie van de Maan hetzelfde als in de radix. De positie van hoekpunten en planeten in een lunaar zeggen iets over de manier waarop in de betreffende periode van een maand het individu zich zal aanpassen aan zijn omgeving en vertegenwoordigt aldus iets van de ontwikkeling in de emotionele capaciteiten.

Bij een solaar (moment waarop de Zon terugkeert op de exacte graad die de Zon in de radix inneemt: elk jaar) is meestal alleen de Zon op dezelfde positie te vinden als in de radix.

De positie van hoekpunten en planeten in een solaar geven aanwijzingen voor de deelopdracht in dat levensjaar en de wijze waarop de bron van kracht in dat jaar het beste een bijdrage kan leveren aan de realisatie van de levensweg.

De aanwijzingen vanuit de radix kunnen dus niet rechttoe rechtaan worden gerealiseerd, maar steeds opnieuw moet worden ingespeeld op de omstandigheden, die in de cyclische processen, waaraan we onderworpen zijn, voor ons worden gecreëerd.

Dat is van toepassing op elk object waar de cyclische projecten invloed op kunnen uitoefenen of het nu een organisch individu is of een door individuen gecreëerd orgaan zoals bijvoorbeeld een bedrijf of een vereniging.