Vooruitzichten 2020

Inleiding

2020 wordt naar alle waarschijnlijkheid een gedenkwaardig jaar. Zoals we een aantal jaren geleden de 7 vierkanten van Pluto en Uranus konden verbinden met de economische crisis met de daaropvolgende grondige vernieuwing van de economie, zo zal komend jaar, dat in het teken staan van de “kardinale climax” in Steenbok ook een aantal opvallende veranderingen in ons wereldbeeld met zich mee brengen.

 

Naast deze uitbarsting van energie valt de overgang van Saturnus en Jupiter naar het teken Waterman in het niet.

Verder zijn opvallend de periodes dat Venus en Mars retrograde lopen en de overgang van Saturnus naar Waterman.

 

Algemene trend

Sinds 2 december 2019 zijn we in een tamelijk unieke energie terechtgekomen.

Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat 3 van de langzamer lopende planeten, namelijk Jupiter, Saturnus en Pluto samen in hetzelfde teken lopen. Het komt minder dan eenmaal in de paar honderd jaar voor dat deze 3 planeten in hetzelfde teken staan.

Zo’n samenstand noemen we een stellium en omdat bij die samenstand kort na elkaar ook meerdere andere planeten betrokken zijn, ook wel een climax. In dit geval gebeurt dat in een hoofdteken Steenbok en dan noemen we het een kardinale climax.

Er vinden een aantal conjuncties plaats in het teken Steenbok.

Daarbij spelen de planeten Pluto, Saturnus en Jupiter een belangrijke rol spelen.

Daarnaast maken ook alle andere planeten een conjunctie met Pluto en Saturnus (behalve Uranus en Neptunus). Energetisch gaat het vooral om zuivering, macht en onmacht (Pluto)

 

 

respectievelijk begrenzing, inperking en (her)structurering (Saturnus).

Er spelen op dit moment veel zaken op wereldniveau die hier betrekking op kunnen hebben.

 

 

Voorts bevindt de dwergplaneet Ceres zich ook in Steenbok.

 

 

Ceres is vernoemd naar Ceres, de Romeinse godin van de akkerbouw en de moederliefde.

Ceres richtte haar weldaden vooral op de armen en werd daardoor ook symbool van de plebejische vrijheid en van de plebejische voorrechten.

 

Ook in Steenbok vinden we de heliocentrische zuidknopen van Jupiter, Pluto en Saturnus. Tenslotte loopt ook de zuidelijke Maansknoop tot 4 juni in het teken Steenbok.

Knopen geven collectief en individuele karmische patronen aan.

 

Het zal duidelijk zijn dat de Steenbok energie komend jaar dominant zal zijn en ook zeer krachtig zal uitwerken door alle planeten en planeet knopen die deze energie uitdrukking geven.

Deze invloed zal het gehele jaar merkbaar zijn, met perioden waarin de werking nadrukkelijker aan de orde zal komen. Dat zal mondiaal vooral plaatsvinden in de eerste helft van januari, de tweede helft van maart, rond 5 april, rond 25 april, eind juni, eind september en begin oktober, en rond 12 november. In persoonlijke horoscopen kunnen de invloeden het hele jaar voelbaar zijn met een nadruk op de eerste 3 maanden van 2020.

 

Als het jaar begint, bevinden Zon, Mercurius, Jupiter, Saturnus en Pluto zich in Steenbok.

Venus heeft dan Steenbok net verlaten en is dan al een paar dagen in Waterman.

 

De energie van de kardinale climax is het sterkst zolang deze Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok lopen en dat is met name in de periode tot 22 maart en tussen 2 juni en 17 december.

 

Tot 12 januari heeft Pluto als eerste van de langzaam lopende planeten de graad geraakt, daarna is het Saturnus. Dat heeft “gevolgen” voor de energie-uitwisseling. Tot 12 januari vond er eerst een zuivering plaats vanuit de diepste essentie. Alles wat deze zuivering heeft doorstaan wordt in de daaropvolgende nieuwe orde gehandhaafd en herschikt.

Na 12 januari wordt eerst alles wat vanuit structuuroverwegingen geen plaats meer verdient, verwijderd, waarna de afweging tot verdere zuivering plaatsvindt alvorens daar verder op wordt voortgebouwd.

 

Er kunnen 2 scenario’s ontstaan. In het ene scenario wordt de energie ten goede gebruikt om alle problemen aan te pakken zodat er een beter perspectief is op vele maatschappelijke knelpunten zoals: de omgang met ons milieu, een eerlijke verdeling van de welvaart, een veilig thuis voor ieder mens, een maatschappij waarin leiders rolmodellen zijn die het goede voorbeeld geven en een economisch model waarin groei een bijproduct is, maar vooral evenwicht en kwaliteit uitgangspunten zijn.

In dit model is er perspectief op een betere wereld.

 

In het andere scenario gaat het rendementsprincipe voor met daarachter een model van noodzakelijke economische groei die nodig is om rijken nog rijker te maken, waaraan milieu en maatschappij worden opgeofferd en de armen de rekening betalen. In dit model is er slechts een perspectief op revolutie en maatschappelijke ontwrichting. Denk aan de overgang in de 18e eeuw van het verlicht despotisme naar de jaren van de Franse revolutie.

 

Ook in de persoonlijke horoscoop kunnen deze energieën hun uitwerking hebben.

Ook hier kan de keuze die je maakt in relatie tot de grotere maatschappelijke vraagstukken je toekomst kleuren.

Maar ook op een meer persoonlijk niveau kan het uitwerken.

Heb je bijvoorbeeld een sluimerend conflict met je baas, dan ga je dat in die periode beslist merken. Hoe, hangt af van het feit of er naar een oplossing kan worden gestreefd die voor beide partijen goed is.

Met name personen die geboren zijn tussen 10 en 15 januari, tussen 10 en 15 april, tussen 11 en 16 juli en tussen 12 en 18 oktober kunnen hiermee te maken krijgen.

Daarnaast kunnen er op persoonlijk niveau ook andere moeilijke energieën zijn.

 

Ook de eclipsen (op 21 juni en 14 december) zullen hier en daar voor onverwachte en ook pijnlijke gebeurtenissen kunnen zorgen.

 

De “verander” planeet Uranus loopt in Stier en wijst ons de weg dat die verandering betrekking moet hebben op de manier waarop we met onze planeet, de voedselvoorziening en de natuur om ons heen omgaan.

 

 

Met ook Neptunus in het eigen teken Vissen is ook een visie van idealisme en allesomvattende liefde voor hetgeen ons verbindt van groot belang.

 

 

Een ander belangrijk fenomeen is dat Venus dit jaar retrograde loopt van 13 mei tot 25 juni.

Ze loopt dan terug van de 22e graad Tweelingen naar de 5e graad Tweelingen.

 

 

Venus retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft in ons leven opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiele als het niet materiele gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er in deze periode aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

Venus in Tweelingen vraagt er ook om de aard van je communicatie eens te overdenken en na te gaan of die veranderd zou moeten worden.

 

Mars loopt dit jaar retrograde van 10 september tot 14 november. Mars loopt dan terug van de 29e graad Ram naar de 16egraad Ram.

 

 

In een periode met een retrograde Mars is het niet verstandig om energievretende klussen uit te voeren. Het is beter om wat afstand te nemen en te relativeren om zo nieuwe energie op te bouwen voor de uitvoering van de fraaie plannen, die je door wat afstand te nemen in deze periode kunt laten ontstaan. Zo zou het een goed idee kunnen zijn om in deze periode op vakantie te gaan, mits daar niet grote en inspannende activiteiten aan gekoppeld worden. Mars in Ram vraagt om de basis voor de uitvoering van nieuwe initiatieven aan te brengen.

 

Saturnus verlaat het teken Steenbok en gaat naar Waterman op 22 maart, keert op 2 juni terug in Steenbok en gaat vanaf 17 december definitief naar Waterman.

De periode van Saturnus in Steenbok heeft de signatuur van de kardinale climax.

De periode met Saturnus in Waterman benadrukt het combineren van individuele ontwikkeling met maatschappelijk relevante ontwikkelingen.

 

Een andere belangrijke wisseling van energie vindt in de maand december 2020 plaats.

 

 

De planeet Jupiter verruilt op 19 december dan het teken Steenbok voor het teken Waterman, waar ze tot eind 2021 blijft.

In Waterman (het teken van ontdekking en vrijheid) zal Jupiter mogelijkheden brengen die kwaliteiten verder te realiseren. Geniet van die mogelijkheden en overdrijf niet.

Overigens loopt de planeet Saturnus ongeveer gelijktijdig voor meerdere jaren (tot 7 maart 2023) Steenbok binnen en zal de neiging tot overdrijven beslist helpen temperen.

De vooruitzichten voor 2020 van maand tot maand

Onderstaande vooruitzichten per maand moeten worden afgewogen in de hiervoor omschreven algemene trend (maatschappelijk of individueel). Die zijn doorlopend van toepassing.

 

Januari

Januari wordt een maand met veel ingrijpende energieën.

Het is de maand waarin de kardinale climax zijn invloed het meest zal doen gelden.

De kardinale climax gaat om meerdere planeten die gelijktijdig op de 23e graad Steenbok zijn en dan conjuncties vormen. Deze gebeurtenis vindt op 12 en 13 januari plaats.

Op 12 januari zijn Saturnus en Mercurius exact conjunct Pluto.

Op 13 januari staan ook Ceres, Zon en Pluto conjunct.

Conjuncties geven astrologisch altijd het startzijn voor een nieuwe ontwikkeling waar betreffende energieën een rol in spelen.

Bij veel van deze energieën is de kleine planeet Pluto betrokken. Waar Pluto een rol speelt gaat het in het algemeen over subtiele diepgaande processen en zuivering. Daar speelt meestal ook de factor (on)macht een rol. Saturnus zegt o.a. iets over begrenzing en maatschappelijke stelsels.

Het staat vast dat deze climax een grote invloed zal kunnen uitoefenen op maatschappelijke stelsels. Dat is ook nodig, nieuwe impulsen zijn op vele gebieden dringend nodig.

Ook op persoonlijk niveau zal deze climax zijn invloed doen gelden.

Voor degenen die daar nader in zijn geïnteresseerd is er een artikel over de mogelijke effecten op de website www.omegahighlighter.com verschenen.

Steenbokken, die rond deze data geboren zijn, kunnen uit deze energie veel kracht putten.

Dat zal waarschijnlijk moeizamer verlopen bij hen die geboren met Zon in Ram (12 – 14 april) of Kreeft (14-16 juli) of Weegschaal (14-16 oktober). Hoe dit verloopt hangt af van de bereidheid tot aanpassen aan de optredende omstandigheden door betrokkenen.

Ook personen met ascendant (AC) of Midhemel (MC) rond de 23e graad van een hoofdteken hebben (Ram – Kreeft – Weegschaal – Steenbok) kunnen met aanzienlijke invloeden te maken krijgen.

 

Januari begint overigens nog met een aantal dagen waarbij we ruimdenkend zijn en ook het grote geheel goed kunnen overzien.

Als op 11 januari Uranus direct gaat lopen, komt er een grote impuls tot verandering op ons af. Omdat ook alle andere planeten dan direct lopen is de daaraan verwante energie in ruime mate aanwezig.

Die impuls tot verandering kan al op 12 en 13 januari effectief worden, omdat dan Mercurius, Saturnus, Pluto en Zon samen staan (ook met de miniplaneet Ceres).

Jupiter staat dan ook al in Steenbok en levert ook zijn bijdrage.

De samenstand vindt plaats op de 23e graad Steenbok en wordt volgens Janduz gesymboliseerd door:

 

“Een geblinddoekte vrouw trekt een man voort bij de hand. Terwijl hij haar volgt gooit hij in het voorbijgaan een tafel omver waarop zij een liefdesmaal schijnen te hebben genuttigd.

De symboliek past bij de veelzijdigheid van de samenstanden. Wat wordt er bedoeld. De geblinddoekte vrouw zou erop kunnen wijzen dat Justitia (Jupiter) als deze op deze graad komt ons ter verantwoording roept wat we met de energie hebben gedaan. Waar zijn we naar op weg?

Het zoete van de liefde na het heerlijk maal? Gaat de man vrijwillig?

Janduz noemt deze graad in elk geval de graad van “gevaar”.

Rudhyar geeft een ander beeld: “een soldaat ontvangt op waardige wijze twee beloningen voor betoonde dapperheid”.

De soldaat staat rechtop en zonder blinddoek. Hij heeft gevaren getrotseerd en kan het leven recht in het gezicht kijken.

Voor ieder van ons heeft deze symboliek zijn eigen uitdaging en waarde, het gaat erom of ook bij ons de soldaat de uitkomst blijkt te zijn.

Vanaf 16 januari kunnen vele nieuwe inzichten en ideeën in ons opborrelen. De creativiteit lijkt dan onbeperkt. Dat blijft zo gedurende de rest van deze maand.

De Nieuwe Maan van 24 januari zou van ons kunnen vragen kritische besluiten te nemen. Als dat gebeurt laat je dan leiden door de onuitputtelijke kennis in de kosmische bibliotheek. Je intuïtie kan daarbij een goede raadgever zijn.

 

Op 27 januari kan de energie zeer verwarrend zijn. Voor sommigen kan fysieke liefde lonken, wees je ervan bewust dat het achteraf die roze wolk kan zijn geweest.

Daarbij speelt dat we ook niet echt veel energie hebben voor overmatige inspanningen en snel infecties kunnen oplopen.

Februari

Begin februari wordt ons denken minder helder en meer intuïtief.

Rond 7 februari kunnen we wat sneller in vuur en vlam raken door de andere sekse.

Halverwege februari wordt ons handelen doordachter en zijn we geneigd meer volgens vaste patronen te werken, maar omdat kort daarop Mercurius retrograde gaat lopen moeten we toch opletten of alles wel is zoals het lijkt en moeten we bereid zijn ons handelen aan te passen.

Sluit de komende 3 weken in elk geval geen belangrijke nieuwe overeenkomsten af en houdt rekening met miscommunicatie en vertraging in het verkeer en bij afspraken.

Tijdens het carnaval kunnen we de controle volledig kwijtraken (dat is misschien voor sommigen ook wel de bedoeling).

Wees wel voorzichtig met alcohol en andere geestverruimende middelen. We hebben in meerdere opzichten de neiging te gaan overdrijven.  Probeer binnen je grenzen te blijven en zoek ook af en toe de “waarheid” in jezelf.

Tegen het einde van de maand kan je stevig geconfronteerd worden met de effecten van het teveel overdrijven.

 

Maart

Begin maart kun je wat financiële tegenvallers hebben, waarbij ook de overheid een rol zou kunnen spelen.

Kort daarna breekt voor ons gevoel de lente aan (mogelijk ook in de natuur) en willen we naar buiten.

Rond 8 maart is de energie heel bijzonder. We kunnen inzichtgevende dromen hebben, maar ook kunnen bij meditaties belangrijke inzichten ontstaan in wat werkelijk waardevol voor je is.

Als rond 11 maart Mercurius weer direct loopt worden onze gedachten weer helder, een goede tijd om onze ingevingen van de laatste weken ten uitvoer te brengen.

Rond de lente equinox van 20 maart (de Zon gaat dan over de evenaar naar ons noordelijk halfrond) kunnen de eerste resultaten van nieuwe initiatieven, die we door de kardinale climax hebben genomen, zichtbaar worden (of de gevolgen van het niet hebben genomen van noodzakelijke initiatieven).

Kort daarop verlaat Saturnus voor enige maanden het teken Steenbok en gaat naar Waterman. Mars en Pluto komen samen op de 25e graad Steenbok, een andere belangrijke graad in de kardinale climax.

De symboliek van “een winkel vol dure Oosterse tapijten” wijst ons op de waarde van het gezamenlijk tot stand brengen van resultaten, een aanpak die ons bij de uitdaging van de cardinale climax veel mooie resultaten kan opleveren.

Aan het einde van de maand voegt Mars zich bij Saturnus.

De energie geeft mogelijkheden om nieuwe ingewikkelde constructies (ook in overdrachtelijk zin) tot stand te brengen.

 

April

Ook in april wordt de 25e graad Steenbok meerdere malen getriggerd.

Op 5 april is daar de planeet Jupiter aangekomen en op 25 april is Mercurius ook op die graad. Weer worden we herinnerd aan de mogelijkheden om samen te werken en belangrijke resultaten tot stand te brengen. Als we die aanpak al hebben gevolgd zien we de resultaten, Waar dat nog niet is gebeurd zullen we op de noodzaak daarvan worden gewezen.

Begin van de maand worden we communicatiever naar onze relatie (s). Dat kan heel beeldend gebeuren alsof er niets anders bestaat.

Rond 7 april is de energie explosief. Pas dus goed op met riskante activiteiten, vooral als daar ook explosiegevaar bij komt kijken.

Rond 11 april wordt onze communicatie veel directer. Dat kan soms agressief aanvoelen.

Rond 15 april kunnen we de neiging hebben te overdrijven.

Op 19 april verlaat de Zon het teken Ram en gaat naar Stier.

De sfeer wordt weer wat minder direct.

Het zijn ook een aantal dagen waarin we weerstanden tegen kunnen komen.

Probeer de boodschap daarvan te begrijpen en stel je plannen bij als er te weinig met het belang van anderen rekening wordt gehouden.

Als dat onvoldoende gebeurt kan dat tot stevige confrontaties (vooral verbaal) leiden.

De Nieuwe Maan van 24 april geeft de bekende belofte van de regenboog.

Soms ligt het einde voor het grijpen en soms ook raak je in verwarring aan welk einde je het geluk kan vinden.

Bedenk maar dat dat geluk nog veel dichterbij ligt en geniet van deze herkenning.

Rond 26 april kunnen er verrassende gebeurtenissen voorvallen.

Mei

Op 1 mei kunnen we bijzondere en vernieuwende inzichten krijgen.

Rond Bevrijdingsdag kunnen we gemakkelijk in vervoering raken.

Rond 11 mei zijn er stevige confrontaties, mogelijk ook fysiek.

Op 13 mei neemt onze energie af.  We belanden in een periode van herwaardering. Dat zal vooral om relaties of financiële middelen kunnen gaan. Venus is namelijk net retrograde gaan lopen. Bij al deze retrograde bewegingen maakt Venus (binnen) conjuncties met de Zon die een van de 5 hoekpunten van de Venusster symboliseren.

Dit keer is op 3 juni het element “lucht” aan de beurt.

Neem geen ingrijpende besluiten voor belangrijke investeringen.

Het is lastig om alles nu op zijn werkelijke waarde te schatten.

Neem zoveel mogelijk vrijheid om er rustig van te genieten.

Wees voorzichtig met nieuwe relaties, ze kunnen later niet aan de opgewekte verwachtingen blijken te voldoen.

De Nieuwe Maan van 22 juni kan ons doen terugverlangen naar oude waarden en formalismen daaromheen.

Eind juni zoeken we de gezelligheid in de familiaire omgeving, er zijn ook kansen om nieuwe zielsverwanten te ontmoeten.

 

Juni

Op 3 juni bereiken Venus en Zon in hun samenstand een van de 5 hoeken van de Venusster. Dat gebeurt ditmaal op de 14e graad Tweelingen.

Het is de graad die vraagt om transcendentie van bewustzijn en biedt de mogelijkheid tot communicatie tussen verschillende bewustzijnen zonder dat er een andere vorm aan te pas komt. Als je hier iets ondervindt besef dat het mogelijk is en dat je niet aan zinsbegoocheling leidt.

 

Op 4 juni verlaten de Maansknopen Kreeft en Steenbok en lopen verder naar Tweelingen en Boogschutter. De zuidknoop komt nu in de buurt van het galactisch centrum, waarmee een schat aan ervaringen uit de kosmische bibliotheek beter toegankelijk wordt.

Verder breekt de periode aan waarin we personen ontmoeten die ons de weg kunnen wijzen naar nieuwe vormen van communicatie. Denk daarbij ook aan de boodschap van de 14e graad Tweelingen hierboven en aan de boodschap van het Pinksterfeest.

 

 

Rond 6 juni kunnen we agressief gedrag tegen komen.

 

Rond 12 juni hebben we weinig energie. Het is een prima periode om de energie te richten op meditatie in welke vorm dan ook. Het kan mooie inzichten opleveren.

Pas wel op met het gebruik van geestverruimende middelen.

Vanaf 18 juni gaat Mercurius retrograde lopen.

Een prima tijd voor familiehereniging breekt aan.

Pas wel op met reizen en communiceren, je kunt behoorlijke vertraging oplopen of geheel verkeer begrepen worden.

Het zomersolstitium valt dit jaar op 20 juni. De Zon bereikt haar meest Noordelijke baan aan de hemel en maakt zich op om weer terug te keren naar zuidelijker streken.

Dit jaar valt het samen met een Zonsverduistering.

Dit kan ervoor zorgen dat we een aantal dagen de controle over onszelf kwijtraken.

Het is een mooie energie om bij jezelf te rade te gaan welke idealen nog op je wensenlijst staan en waar nodig aan gewerkt zou moeten worden.

Als dat in de relationele sfeer is kan dat vanaf 25 juni mogelijkheden bieden.

Aan het einde van de maand word je weer gewezen op keuzes die dit jaar gemaakt zouden moeten worden i.v.m. de kardinale climax.

Het is een goed moment om je te gaan afvragen welke plannen je zou moeten verschuiven naar de toekomst.

Juli

Begin juli wordt de werking van de kardinale climax weer versterkt omdat Saturnus terugkeert in het eigen teken Steenbok.

Rond 8 juli kan er gemakkelijk een ruzieachtige sfeer ontstaan met felle discussies.

Wees behoudend met het zeggen van “de waarheid”, je kunt je nu gemakkelijk anders uitdrukken dan je echt bedoelt.

Halverwege juli kunnen we weer geconfronteerd worden met de gevolgen van de kardinale climax. Vooral zaken die nog niet “goed” zijn aangepakt en zijn veronachtzaamd kunnen zich aan ons voordoen.

De Nieuwe Maan van 20 juli speelt zich af op de graad van het intuïtief afwegen van alternatieven. Dat is een goede gedachte want de energie zal ons erop wijzen dat ego gedreven denkbeelden op tegenstand kunnen rekenen.

Kort daarop gaat de Zon het teken Leeuw binnen en vanaf 22 juli wordt het leven expressiever en uitbundiger.

Pas op rond 27 juli voor heftige meningsverschillen. Ze kunnen zich plotseling voordoen met een geliefde die je heel anders had ingeschat.

Aan het einde van de maand kunnen je gedachten de neiging hebben grootse vormen aan te nemen. Overdrijf niet en beperk je tot hetgeen je kan overzien.

Augustus

Begin augustus is de energie heftig. Het kan leiden tot onverwachte en heftige protesten tegen machthebbers.

Rond 4 augustus kunnen we nieuwe geliefden ontmoeten. Sloof je niet te veel uit in imponeer gedrag, dat heeft maar beperkt nut en kan zich snel tegen je keren.

Rond 7 augustus zoeken we in de relatie meer de intimiteit van de eigen woning.

Rond 10 augustus kunnen we bijzondere inzichten en vindingen krijgen.

Rond 13 augustus kunnen er vervelende dingen gebeuren. Er zich kunnen situaties vol agressie voordoen. Vermijd plaatsen en omstandigheden waar dat speelt.

De Nieuwe Maan op 19 augustus heeft de kenmerken van het begin van een nieuwe cyclus. De symboliek van de dageraad kan je helpen je af te vragen wat dit voor jou kan betekenen.

Kort daarop worden we kritischer en hulpvaardiger.

Rond 24 augustus kunnen we tegenstand ontmoeten in onze werkzaamheden.

Vraag je af waarom dat gebeurt en stel indien nodig je aanpak bij.

Het einde van de maand kan voordelig zijn voor de groei van je bezittingen, mits je in de juiste waarden en met de juiste argumenten hebt geïnvesteerd.

September

Begin september kan je relatie wat bekoelen. Je kunt vanuit die hoek wat tegenstand krijgen in alles wat je wil ondernemen.

Dat kan zelfs tot heftige onenigheden leiden. Als je het rustig uitspreekt en weer bijlegt kan dat tot een warme verstandhouding leiden.

Vanaf 5 september raken we ook meer op de relatie gericht en wordt de communicatie vriendelijker en begripvoller.

We verlangen ook meer luxe en comfort.

Op 10 september gaat Mars retrograde lopen. Het is beter om een aantal maanden (tot 14 november) geen enorme fysieke inspanningen te verrichtten. Gelukkig zijn de Olympische spelen dan al ruimschoots achter de rug.

Gebruik de tijd om routineklussen af te maken, je voor te bereiden op nieuwe en ingrijpende projecten en vooral goed te analyseren en te overdenken wat voor jou de juiste weg naar de toekomst is. Het is een geschikte tijd voor vakantie, een sabbatical en studiereizen.

Mars staat dan op de graad die je vraagt goed af te stemmen op de kosmische orde, de symboliek is: de muziek der sferen.

 

 

De Griekse filosoof Pythagoras legde al verband tussen wiskunde, de orde in het heelal en de grondtonen in de muziek.

Zorg er dus voor dat je, als je je wil laten inspireren, de muziek der sferen invloed op je kan hebben en geef je eraan over.

Als op 11 september de Zon een verbinding maakt met Neptunus kan dat diep op je inwerken.

Rond 15 september kunnen zich plotselinge veranderingen in onze financiën voordoen.

De Nieuwe Maan van 17 september staat op de graad van “nederigheid” een goed moment om stil te staan bij onze rol en het geheel en de onuitputtelijke uitgestrektheid en macht van de schepping.

Rond 21 september kunnen woordenwisselingen gevaarlijke en vergaande gevolgen hebben. Bezint dus eer ge begint.

Op 22 september gaat de Zon Weegschaal binnen. We krijgen weer wat meer belangstelling voor de ander.

Rond 23 september kunnen we ons tegengewerkt voelen, zo erg dat dat ontaardt in verbale strijd.

Aan het eind van de maand kan dat leiden tot vijandige reacties uit het niets.

Wees voorzichtig met strijdvaardige uitingen naar overheidsdienaren, ze zijn er in deze periode meer dan anders niet van gediend.

Oktober

Begin oktober hebben we weer minder behoefte aan luxe en gaan we ons meer richten op de medemens die hulp nodig heeft.

Als we dat niet spontaan doen, kunnen we er door de kosmos aan herinnerd worden, door situaties op ons pad te brengen waarin we die keuze kunnen maken.

Rond 8 oktober kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen. Soms kunnen die ook gevaar inhouden.

Rond 11 oktober vinden we het lastig om bescheiden te blijven en binnen grenzen te blijven.

Rond 14 oktober kunnen we geïnspireerd worden om aan onze diepere ambities te werken. Vanaf die datum moeten we zorgvuldiger zijn in onze communicatie met partners en zakelijke relaties. Een misverstand is snel veroorzaakt en moeilijk recht te zetten. Hou de komende weken voldoende ruimte om op tijd op belangrijke afspraken te zijn. Pas ook op je veiligheid en vermijdt gevaarlijke situaties.

De Nieuwe Maan van 14 oktober triggert de kardinale climax. Het is de graad van vernieuwende levenskracht en als zodanig een aanwijzing die ons de weg zou kunnen wijzen.

Rond 18 oktober is er een grote kans op tegenwerking van meerdere kanten, zoals de autoriteiten, de relatie, de vrienden. We kunnen ons daardoor geremd voelen in onze ontwikkeling.

Op de 20e kunnen we briljante invallen krijgen, maar het zal lastig zijn deze op waarde te schatten.

Op 23 oktober gaat de Zon het teken Schorpioen binnen en wordt de wereld om ons heen geheimzinniger. We kunnen ons zelf aangetrokken voelen tot ingewikkelde vraagstukken.

Tegen het eind van de maand loopt alles weer wat soepeler, vooral ook omdat we wat meer gericht raken op de ander.

Er kunnen zich ook onverwachte gebeurtenissen voordoen.

November

De maand begint met wat strubbelingen en tegenwerking in discussies. Probeer je in te leven in de denkwijze van de ander en kijk waar de verschillen zitten en blijf in gesprek.

Rond 10 november verdwijnt de oppervlakkigheid en worden gesprekken diepgaander.

Je kunt ook voor belangrijke keuzes komen te staan over thema’s die dit jaar al langer spelen en te maken hebben met je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot maatschappelijke onderwerpen.

Vanaf 14 november is het een goed moment om die keuzes ook met veel energie te gaan realiseren. Mars loopt weer direct. Alle voornemens die je de laatste 2 maanden hebt gemaakt kunnen nu ten uitvoer worden gebracht.

De Nieuwe Maan op 15 november vraagt je daarbij ook aandacht te besteden aan de manier waarop je die eigen inzichten ook vertrouwd kan maken bij de mensen in je omgeving. Je kunt er andere inzichten door krijgen die te maken hebben met waarde van je materiële bezit.

Op 17 november kunnen er briljante inzichten en ideeën ontstaan. Ook dit kan weer met het waardebesef te maken hebben en bij personen met autoriteit op tegenstand stuiten.

Probeer wat diepgaander over het begrip waarde na te denken en te kijken of de gangbare begrippen nog wel houdbaar zijn.

Omdat we ook wat ruimer worden in onze opvattingen is de kans op succes wat toegenomen.

Het einde van de maand kan gepaard gaan met dromen in velerlei vormen. Soms weet je niet of het een droom of werkelijkheid was. Probeer de boodschappen voor de komende tijd hieruit op te pikken.

December

In december krijgen we te maken met een eclips. Een aantal gebeurtenissen (zoals aardbevingen en overstromingen) zullen hiermee verband houden.

Vanaf het begin van de maand zijn we meer geïnteresseerd in andere culturen, recht en onrecht en ethische discussies.

We kunnen ons verliezen in gevoelens voor iemand die onbereikbaar blijkt te zijn.

 

 

De Nieuwe Maan (met zonsverduistering) op 14 december wordt gesymboliseerd door: “een blauwborstje op een tuinhek”. Het geeft ons de opdracht om ook bij onszelf het eigen ideaal te begrijpen dat ons verder zou moeten leiden. Op het moment dat het ego even verduisterd is kan dat tot belangrijke inzichten leiden.

Kort na de eclips gaan Saturnus en Jupiter bijna gelijktijdig het teken Waterman in. Dat veroorzaakt een grote verschuiving van energie en geeft de opdracht de individuele drijfveren in dienst te stellen van collectief belangrijke structuren en daarop de verdere ontwikkelingen waar we bij betrokken zijn op te baseren.

Juist ook op het heilige moment van de winterzonnewende kan dat mooie inzichten en goede voornemens voor het komende jaar opleveren.

Rond 23 december is het beter onveilige situaties te vermijden.

Op 1e Kerstdag kunnen we geïnspireerd raken met nieuwe inzichten. Besteed er aandacht aan, je krijgt ze zo maar even aangereikt, maar ze zijn ook snel weer voorbij.

Het einde van het jaar kun je oude geliefden ontmoeten. Soms kan dat ervoor zorgen dat je herinneringen hebt die de “kleur” van de roze wolk hebben en je een ander beeld schetsen van de vergane werkelijkheid. Geniet van de illusie, maar herken ook de werkelijkheid.