Maandelijks archief: december 2012

Het jaar 2013 in energie

Inleiding

Zo aan het eind van het jaar kunnen we vaststellen, dat 2012 een roerig jaar is geweest.

Een jaar waarin een aantal belangrijke en zeldzame astronomische gebeurtenissen nagenoeg gelijktijdig zijn opgetreden en hun sporen aan het nalaten zijn.

Deze gebeurtenissen waren:

De intrede van Neptunus in het eigen teken Vissen, een gebeurtenis die eens in de 165 jaar voorkomt.

De Venus overgang over de Zon, die in paren elke 130 jaar voorkomt.

Het ingaande vierkant van Pluto en Uranus, een gebeurtenis die om de gemiddeld 120 jaar voorkomt.

De onderlinge receptie van Saturnus en Pluto, nu voor de 4e keer sinds het begin van onze jaartelling.

Allemaal zeldzame gebeurtenissen die in het verleden diverse belangrijke gebeurtenissen hebben opgeleverd. Sinds het begin van onze jaartelling zijn deze gebeurtenissen nooit gelijktijdig opgetreden.

Daarnaast kennen we vele beweringen over het voorspelde einde van de lange telling kalender van de Maya’s op 21 december 2012, met als lading het einde van de wereld, zoals wij die kennen.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is het nog niet zover, we zijn dus nog onwetend van wat ons te gebeuren zou kunnen staan.

De sterren in 2013

Bovengenoemde astronomische gebeurtenissen blijven (op de Venus overgang na) ook in 2013 hun uitwerking hebben.

Neptunus loopt nog tot 30 maart 2025 in het eigen teken Vissen. De onderlinge receptie van Saturnus en Pluto duurt nog tot 23 december 2014 en het ingaande vierkant tussen Uranus en Pluto komt, evenals in 2012, twee keer voor, op 20 mei en op 1 november en herhaalt zich ook in 2014 en 2015.

Daar komt in 2013 nog een oppositie van Jupiter met Pluto bij, niet zo zeldzaam (een keer in de 13 jaar) maar wel van belang voor de uitwerking van de onderlinge receptie tussen Saturnus en Pluto.

Ziehier de omstandigheden waarin het energetische scenario van 2013 geschreven zal worden.

Alle langzaam lopende planeten (Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto) zijn er bij betrokken.

Is dat alles al bepaald? Nee van geen kant. Spelen we daar zelf een rol in? Ja, voor zover we de moeite doen onder deze moeilijke omstandigheden onze eigen zuivere intenties waar te maken.

De belangrijke energieën

De belangrijke energieën waar we in 2013 mee te maken krijgen, zijn dus afkomstig van de langzaam lopende planeten (Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto). Vooral ook omdat deze langdurig hun stempel drukken op een bepaald levensgebied. Dat geldt zowel voor de aarde als geheel, maar ook individueel.

Neptunus in Vissen bereikt haar doel door eerst ongewenste structuren te laten verdwijnen, zodat nieuwe kunnen ontstaan. Wat wordt er opgelost? Zaken die moeten worden afgebroken, omdat ze niet meer voldoen. Neptunus maakt grenzeloos. Het tegenovergestelde is vluchtgedrag (weglopen voor de problemen of in de verslavende middelen). Neptunus maakt het voorstellingsvermogen eindeloos (imaginative power).

Neptunus bewerkstelligt het nieuwe niet, maar inspireert het denken. Voor het bewerkstelligen is de interactie tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto van groot belang. En laten die planeten nu allen in deze tijd een grote rol spelen.

Pluto is de “purifyer” de zuiveraar. Neptunus de oplosser en Uranus de veranderaar. Wat door Uranus wordt gestart wordt door Saturnus in structuur gegoten, door Jupiter uitgebouwd en door Pluto gezuiverd.

Neptunus is door Dane Rudhyar ook wel “the universal solvent, de alchemist” genoemd.

“Solvent” in de betekenis van oplosser, alchemist en te interpreteren op de manier dat als de werkelijke bedoeling van Neptunus wordt gevolgd, alles in goud kan veranderen.

Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar als we vooral naar spirituele waarden kijken, klopt het plaatje beter.

Saturnus transits hebben de bedoeling je iets te leren van de Saturnus kwaliteit in je horoscoop (discipline, structuur, en bewustwording) in het levensgebied waar Saturnus doorheen loopt..

Uranus transits helpen je achterhaalde normen en waarden los te laten en te groeien boven het aanvaardbare dat je omgeving je oplegt, naar hetgeen jezelf werkelijk belangrijk vindt.

Neptunus geeft je vervolgens de ruimte om compassie te leren voor je medemens en een werkelijk universele onpersoonlijke liefde te ontwikkelen. Dat vraagt opoffering en een frequente en diepgaande afstemming op de kosmos. Vervolgens hebben we nog Pluto nodig om de totale wedergeboorte te leren.

Natuurlijk zal dit alles niet alom en bij iedereen harmonieus tot stand komen.

Daarvoor zijn er teveel instituties in de wereld die onnodig zijn, maar wel zich zelf in stand willen houden. Ook zijn er teveel individuen nog niet voldoende geëvolueerd om het ego voldoende uit te sluiten en het belang van het Al voldoende onder ogen te willen zien.

De energieën voor het komende jaar zullen daar stap voor stap verbetering in brengen, soms door het werkelijk evolueren en transformeren, maar ook regelmatig door gebeurtenissen, die ons overkomen en die ons dwingen onze voornemens en handelen te veranderen. Die gebeurtenissen kunnen soms ook heftig zijn vooral daar waar dat nodig is.

Wat betekent het voor 2013?

Als gevolg van de inspiratie die Neptunus in Vissen geeft, kunnen nieuwe initiatieven worden verwacht met betrekking tot het maatschappelijke stelsel, waarin alle individuen gelijkere kansen krijgen. Op het gebied van de gezondheidszorg zullen er spectaculaire doorbraken en nieuwe vindingen plaatsvinden, vooral mogelijk gemaakt doordat vele oude achterhaalde werkwijzen en behandelmethoden ter zijde worden geschoven.

In zorginstellingen komt er meer aandacht voor de zorg, waarbij aandacht voor de patiënt, de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven centraal komen te staan. De grenzen van de zorg zullen vervagen en de huidige ontwikkeling naar grootschalige instellingen zal stoppen, omdat ze niet in het belang van het doel van de zorg, de patiënt, zijn gecreëerd.

In plaats daarvan verhuist de zorg weer naar de omgeving van de patiënt, waarin de huisarts een belangrijke rol zal spelen, vooral in de zorg van chronisch zieken, die steeds langer in de eigen omgeving zullen blijven en ook zelf een grotere rol gaan spelen in het bepalen van de zorg die ze ondergaan.

Dat vergt echter ook een andere, echt betrokken, houding van de huisarts bij zijn patiënt.

De huisarts zal zich voor specifieke problemen ondersteund weten door een netwerk van minder tot zeer gespecialiseerde topklinische klinieken en gespecialiseerde kleinschalige instellingen. De patiënt zal zelf een steeds belangrijker rol in het hele proces spelen, vooral dankzij de komst van vele nieuwe technologische vindingen, die het beter mogelijk maken langer en onder eigen verantwoordelijkheid de benodigde zorg zelf vanuit de eigen woonsituatie te regelen. Uiteindelijk zal een dergelijke aanpak bijdragen aan de oplossing van het probleem van deze tijd, de onbeheersbare stijging van de zorgkosten.

Ook de structuur van het gevangeniswezen zal veranderen. Ook hier zal de omgeving waarin gestraften hun straf uitzitten meer in overeenstemming komen met de aard van de delicten.

Ook zal de ontkerkelijking tot staan worden gebracht, met dien verstande dat geloof steeds individueler wordt beleefd en het besef, dat we allen op onze eigen wijze dezelfde God dienen, verder zal doordringen.

Dat laat dus geen ruimte voor op doctrines gebaseerde kerkelijke instituties.

Een laatste ontwikkeling die ik verwacht, zal te maken hebben met de manier waarop we communiceren. Onze geschreven taal is op dit moment minder geschikt om te voldoen aan de mogelijkheden van internet. Ik verwacht dat er steeds meer van symbolische taalstructuren gebruik gaat worden gemaakt (een soort taal in beelden), die het in een oogopslag mogelijk maakt te begrijpen wat de boodschap is. In feite zijn er op aarde al taalstructuren die meer beeldend zijn, denk aan het Chinees, de symboliek van de Maya’s en het spijkerschrift.

De invloeden van de onderlinge receptie tussen Pluto en Saturnus analyseerde ik op basis van de uurhoek van het moment waarop deze tot stand kwam, het moment dat Saturnus Schorpioen binnenging, en bedacht onder andere het volgende:

De symboliek van de graad waar Jupiter en Maan samen staan, de 17e graad Tweelingen, geeft de ontwikkelingsrichting aan. Het gaat hier om de transformatie van emoties in verstand (de mentale metamorfose). Uiteindelijk moet dit leiden tot inzicht in een doeltreffend gebruik van de natuurlijke hulpbronnen door de mens en daarmee een duurzame maatschappij (de symboliek van de 28e graad Waterman waar het MC van deze uurhoek staat).

Vanuit deze grondslag kunnen we werken aan een grondige verbetering van de systemen, die ons en de wereld in haar greep houden.

Het is noodzakelijk, dat die verbeteringen bijdragen aan het ontstaan van een wereld in balans.

Een wereld, waarin mensen gelijkwaardig zijn en elkaar respecteren. Waar ideologieën worden ontmaskerd, omdat ze bijna nooit de mensheid dienen, maar een kleine bovenlaag. Waar mensen zorg hebben voor anderen en ieder naar vermogen bijdraagt aan de maatschappelijke uitdaging en niet alleen op zoek is naar wat “mijn rechten” wordt genoemd. Waar rechten en plichten hand in hand moeten gaan en waar de zorg voor onze aarde het behoud van de biodiversiteit tot doel heeft.

In eerdere periodes van onderlinge receptie, werd indertijd de basis voor de Renaissance gelegd, een energie die een geweldig positieve invloed op de eeuwen daarna heeft gehad.

Het uitgaande vierkant tussen Uranus en Pluto wordt in de astrologie gezien als een crisisperiode. Het proces dat bij de laatste conjunctie (1965 en 1966) is begonnen, wordt nu getest en bijgestuurd.

Enkele opvallende gebeurtenissen uit deze periode:

Zimbabwe onafhankelijk van de UK (Ian Smith);

Aanslagen door moslims en daarop volgende militaire coup in Indonesië;

Militaire coup in Syrië waardoor Assad aan de macht komt;

Begin culturele revolutie in China;

1e astronomische laboratorium in baan om de aarde;

Vorming van de Europese Unie.

Uitgaand van de principes van de betekenis van dit uitgaande vierkant, kunnen we dus een aantal uitingen verwachten, die met bovenstaande te maken hebben.

We kunnen eenvoudig vaststellen, dat hetgeen destijds in Zimbabwe, Syrië en Indonesië gebeurde, niet in het belang van de hele bevolking was. In deze landen kunnen we daarom hevige uitingen verwachten, die op verandering aansturen.

Iets dergelijks verwacht ik ook in China, alhoewel de cultuur in dit land volstrekt verschilt van de westerse cultuur, waar de democratie gebaseerd op het kapitalisme als het grote goed wordt gezien.

Daarnaast verwacht ik nieuwe doorbraken in de ruimtevaart en in onze inzichten over het bestaan van leven buiten onze planeet.

Op persoonlijk niveau verwacht ik de meeste invloed voor personen geboren in de jaren 1965 en 1966. Dat zal vooral te maken kunnen hebben met noodzakelijke veranderingen ten opzichten van bouwwerken van het eigen ego. Onwrikbare standpunten, die dringend moeten worden vernieuwd, zullen daarbij onhoudbaar blijken. Maar uiteindelijk zal iedereen de effecten van dit spanningsveld ervaren. De manier waarop en de wijze waarop dit uitwerkt is afhankelijk van de eigen persoonlijke horoscoop.

In 2013 vallen beide vierkanten 20 mei en 1 november in een eclipsperiode, d.w.z. dat ze kort voor of na een zonsverduistering plaatsvinden. Dat geeft ongetwijfeld opvallende gebeurtenissen zoals natuurrampen.

Ook kunnen bekende wereldburgers dan het aardse voor het zielenbestaan inwisselen.

In 2013 maakt Jupiter, de planeet van alle vormen van groei en ontwikkeling, een oppositie met Pluto, de planeet van de zuivering. Deze oppositie herhaalt zich in tweemaal in 2014. Het zal een test laten zien welke groei duurzaam is en in het belang van aarde en mensheid als geheel.

Samenvattend kunnen we constateren, dat er in 2013 vele energieën werken die samen grondige veranderingen en vernieuwingen gaan opleveren. Het oude is niet houdbaar. De maatschappij die we hebben gecreëerd kan niet verder zo. Stel je open dat het anders moet en draag eraan bij en laat je inspireren door de liefde die ons allen verbindt. Op die manier wordt 2013 het meest hoopgevende jaar uit de historie van ons mens zijn en zullen we kunnen groeien tot ware kinderen van het licht, de energie die ons inspireert en voedt.