Maandelijks archief: november 2011

2012 en de Maya voorspellingen

 Inleiding

Op 21 december 2012 wordt volgens de overlevering het tijdperk van de 5e Zon van de Maya afgesloten. Rond dit fenomeen bestaan diverse profetieën, die allen een beeld zouden geven van wat er op dat moment met het leven op aarde zou kunnen plaatsvinden. Er worden grote veranderingen voorspeld. Deze  worden steeds in verband gebracht met een bepaalde vorm van kosmische uitlijning tussen ons zonnestelsel en het geheel van onze Melkweg. Ik heb voor dit artikel een aantal geschriften geraadpleegd, die op deze profetieën ingaan en de horoscoop van 21 december 2012 bestudeerd, precies op het moment dat onze Zon de winterzonnewende op 0 graden Steenbok maakt.

De Maya laten ons weten, dat de wereld die we kennen, niet is wat we denken dat het is. Wij, moderne mensen, denken dat de wereld vast en werkelijk is en dat niets dit kan veranderen. De Maya laten ons ook weten dat dit beelden zijn, die gecontroleerd kunnen worden door bewustzijn. In het bijzonder bewustzijn, dat direct verbonden is met het menselijk hart. De mensheid bevindt zich volgens de Maya, nu ongeveer in de situatie van een vlinder, enkele momenten voor deze uit zijn cocon komt. Alles wat de vlinder wist, staat dan op het punt om te veranderen. Een volledig nieuwe wereld zal zich vervolgens aan haar openbaren.

Het bewustzijn van de mens evolueert. Dat evolueren gebeurt door dingen die we leren. Opvallend is dat dat leerproces steeds sneller gaat en dat er steeds meer mensen  gelijktijdig bij betrokken zijn. We leren steeds meer in kortere tijd en het lijkt erop, dat we langzaam een punt in onze lineaire tijd naderen, waar de snelheid naar oneindig toeneemt. Zou dat de betekenis zijn van het einde van de Maya kalender?

 

De Maya en tijd

Het tijdsbegrip van de Maya is afgeleid van bepaalde astronomische fenomenen. Met name de precessiebeweging van de aardas speelt hier een belangrijke rol. Omdat de aardas, net als alle andere planeten,  een hoek maak met de ecliptica van gemiddeld 23,5 graad, slingert de aardas zich in een soort tolbeweging (denk aan een bromtol) om de pool van de ecliptica (een denkbeeldige as loodrecht op de ecliptica, door het centrum van de aarde). De aardas wijst daarbij in een schijnbaar constante richting (op dit moment naar de Poolster). Echter, deze as verschuift heel langzaam en beschrijft in ongeveer 26.000 jaar een ellipsvormige cirkel. In werkelijkheid heeft dit (omdat ons zonnestelsel als geheel beweegt, inclusief de Zon) waarschijnlijk meer de vorm van een gekromde spiraal en is het beeld van de ellipsvormige cirkel meer een projectie op het vlak van de ecliptica. Slechts een klein gedeelte van die 26.000 jaar wijst de aardas in de richting van de poolster. Voor meer toelichting zie Wikipedia (zoekterm precessie van de aardas). Deze 26.000 jaar is “toevallig” ook de duur van de lange telling kalender van de Maya. Het voert te ver om in dit artikel het tijdsbegrip van de Maya in detail te behandelen. Voor geïnteresseerden verwijs ik naar de boeken van Peter Toonen en Gerald Benedict (zie literatuurlijst).

 

De profetieën

Gerald Benedict geeft in zijn boek 21 profetieën weer. Niet alle profetieën gaan over het jaar 2012. Zo is er een profetie, waarin werd voorspeld, dat het Maya-rijk door vreemdelingen, die een andere godsdienst brengen, zal worden overspoeld. Deze profetie is waarschijnlijk gerelateerd aan de komst van de Spanjaarden, na de ontdekking van Amerika door Columbus. De Maya voorzagen hun komst, maar voorzagen wonderlijk genoeg niet dat hun cultuur bijna volledig zou worden weggevaagd.

Belangwekkende andere profetieën voor het doel van dit artikel zijn:

–       over de galactische synchronisatie

De aarde en het zonnestelsel zullen in conjunctie staan met de rest van het universum en het vlak van ons zonnestelsel zal op één lijn staan met het vlak van onze Melkweg. Het markeert de geboorte van een nieuw tijdperk.

–       over de Melkweg

In de Maya mythologie geldt de Melkweg als levensboom. Tijdens de Winterzonnewende van 2012 zal de Zon in conjunctie staan met het Zwarte Gat in deze Melkweg. Volgens de Maya vond dit ook 26.000 jaar geleden plaats.

Bij elke winterzonnewende staat onze Zon op 0 graden Steenbok. Dat is ongeveer 3 graad verwijderd van het galactisch centrum (het Zwarte gat in onze Melkweg) op de 27e graad Boogschutter. Het lijkt dus niet te gaan om het feit dat de Zon op 0 graden Steenbok staat, want dat gebeurt elk jaar, maar om iets anders.

–       over de Maan

Voor de Maya was de Maan zo belangrijk, dat ze er een kalender op hadden gebaseerd (de Tun-Uc). De profetie spreekt over rampen en uitputting van grondstoffen door de mensheid, maar er zijn ook positieve elementen, die wijzen op de creativiteit van de mens om dit te boven te komen.

–       over Venus

In de Maya mythologie was Venus niet de planeet van de liefde, maar de planeet, die gevaar kon voorspellen. De begindatum van de lange telling kalender wordt soms aangeduid als de geboorte van Venus. Vooral Venus als ochtendster wordt deze rol toegedacht. De Venus overgang op 6 juni 2012 wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de galactische synchronisatie. Op 6 juni 2012 gaat Venus over naar een volgende periode als ochtendster.

–       over de tijd

De profetie zegt iets over de telling van de tijd, die niet meer nodig is omdat er een radicale verandering van het bewustzijn plaatsvindt en er begrip ontstaat voor het feit dat het wezen van de tijd cyclisch is en niet lineair. Een dergelijke bewustzijnsverandering is vergelijkbaar met de gebeurtenissen in het verleden, toen ontdekt werd dat de aarde niet plat was maar rond en later dat de aarde niet het centrum was van het zonnestelsel, maar de Zon, en nog later dat de Zon een van de vele sterren is.

–       over dat we zelf de profetie zijn

De profetieën geven aan, dat we, ondanks onze hoge technische en wetenschappelijke kennis, er niet in slagen om in harmonie met ons leefmilieu en de mensen om ons heen te leven, bedreigingen veroorzaakt door ons eigen gedrag tijdig te zien aankomen en gemeenschappelijk aan te pakken. Wij vormen de profetie en geven er door onze daden vorm aan. De geokosmische gebeurtenissen zijn er om ons te herinneren aan wie we zijn en wat de bedoeling van ons verblijf hier op aarde is.

Geokosmische energieën

In het jaar 2012 doen zich een aantal belangrijke geokosmische gebeurtenissen voor.

De belangrijkste zijn gerelateerd aan Uranus en Pluto, die het eerste van de in totaal 7 uitgaande vierkanten maken, hetgeen “garant staat” voor ingrijpende veranderingen. Zie hiervoor ook het artikel elders op deze website. Twee van deze vierkanten spelen zich af  in 2012 op 24 juni en op 19 september. Andere opvallende gebeurtenissen zijn de retrograde bewegingen van Mars en Venus.

Mars loopt van 24 januari tot 13 april retrograde en verblijft daardoor zeer lang in het teken Maagd (van 11-11-2011 tot 3 juli 2012). Mars staat voor actie en in Maagd moet deze gericht zijn op dienstbaarheid.

Venus loopt van 14 mei tot 26 juni 2012 retrograde en loopt daardoor langdurig (van 3 april tot 7 augustus 2012) in het teken Tweelingen. Venus in Tweelingen vraagt om liefdevol communiceren. Tijdens deze retrograde periode van Venus doet zich ook een tamelijk zeldzame gebeurtenis voor namelijk een Venusovergang voor de Zon. Op 6 juni 2012 schuift Venus gedurende korte tijd voor de Zon langs. De Venusovergang komt in paren voor. Een paar wordt gevormd door een tweetal overgangen die 8 jaar na elkaar optreden. De overgang van 6 juni 2012 is de tweede van een paar, de eerste overgang van dit paar vond plaats op 8 juni 2004. Het volgende paar overgangen laat op zich wachten tot 11 december 2117 en 8 december 2125. Het vorige paar deed zich voor op 9 december 1874 en 6 december 1882. Voor meer informatie zie een artikel over de Venusovergang elders op deze website.

Andere belangrijke data met energetische veranderingen zijn: 3 februari 2012, als Neptunus voor langere tijd in het eigen teken Vissen gaat lopen en waardoor het ideaal van een zorgzame samenleving nieuwe voeding kan krijgen en 11 juni 2012 als Jupiter in Tweelingen gaat lopen.

Kijken we naar de data van bovenstaande opsomming dan ontbreekt 21 december in dit rijtje. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat de voorspellingen van de Maya op die datum niet in de eerste plaats op spanningsaspecten binnen ons zonnestelsel wijzen, maar op het feit dat ons zonnestelsel als geheel en het vlak waarin aarde en planeten zich bevinden, gelijk valt met het vlak van onze Melkweg. Onze Zon (en daarmee verbonden alle planeten die om onze Zon draaien) bevindt zich dan op een plaats uitgelijnd met het centrum van onze Melkweg: het Galactisch centrum.

Er zou uit afgeleid kunnen worden dat alle planeten van ons zonnestelsel op dat moment in het vlak van de ecliptica staan. Als dat werkelijk zo is moeten deze planeten in de directe nabijheid van hun heliocentrische planeetknoop staan en dat is gedurende 2012 alleen het geval met Mercurius op 19 mei en 18 oktober; Venus op 24 april, 6 juni, 21 juli en 29 december en Mars op 22 september. De andere planeten komen in 2012 niet in de buurt van hun planeetknopen.

De planeten in ons zonnestelsel op 21-12-2012

Plaatje van 21-12

Ook al lijkt dit uit bovenstaande niet in de eerste plaats van belang, toch heb ik ook de stand van de planeten in ons zonnestelsel er op nageslagen. Volgens Maya overleveringen spelen de planeten Venus, Pluto, Saturnus, Jupiter en Neptunus bij het einde van de lange telling een grote rol. Ik heb de stand van deze planeten op het moment van de Winterzonnewende op 21-12-2012 eens opgezocht en kom tot een aantal opvallende constateringen.

Ten eerste valt me het tijdstip in onze tijdzone (MET) op, waarop deze zonnewende plaats vindt, namelijk 12:12. Bizar en mogelijk toevallig. Er moet echter bij worden aangetekend, dat de kans relatief klein is, dat er een winterzonnewende op 21 december om 12.12 plaats vindt. Ten tweede valt me op, dat er 3 planeten gezamenlijk een Yod vormen. Van een Yod is sprake als 2 planeten een sextiel (60 gr) aspect maken met elkaar en beiden een inconjunct aspect (150 gr) maken met 1 andere planeet. Op 21-12-2012 maken Pluto (9e graad Steenbok) en Saturnus (9e graad Schorpioen) een sextiel aspect met elkaar en beiden een inconjunct naar Jupiter (9egraad Tweelingen). Door astrologen wordt een Yod ook wel de vingerwijzing van God genoemd. De apex-planeet (in dit geval Jupiter) is de planeet die de energie van de Yod kanaliseert.  De 9e graad Tweelingen wordt in de Mandala volgens Janduz uiterlijk gesymboliseerd door een koning en koningin naast elkaar op een troon met een scepter in de rechterhand en rijksappel in de linkerhand. Janduz noemt dit de graad van de voortdurende verheffing. Volgens Rudhyar wordt deze graad innerlijk gesymboliseerd door een met pijlen gevulde koker. Het staat voor onzichtbare hulp in moeilijke situaties, vooral door onzichtbare “hemelse” krachten welke precies in het midden van de Y van de boog van de schutter zijn.

Opvallend is verder dat Pluto en Saturnus een wederzijdse receptie maken. Van een wederzijdse receptie is sprake als de betrokken planeten zich in elkaars teken bevinden. In dit geval Saturnus in het Pluto teken Schorpioen en Pluto in het Saturnus teken Steenbok. Zo’n wederzijdse receptie van Pluto en Saturnus is op zich al een zeer zeldzame gebeurtenis (vanaf het begin van onze jaartelling nu de 3e keer). Deze periode van wederzijdse receptie duurt van 6 oktober 2012 tot 23 december 2014.  De veronderstelde werking van een receptie is, dat de planeten elkaar zodanig beïnvloeden, dat ze uitwerken alsof ze in het eigen teken staan. Verder staat Neptunus conjunct het midpunt van Mars/Uranus. Venus staat opposiet Jupiter en samen maken ze een halve vlieger met Uranus. Deze stand geeft een aanduiding dat er veel in het belang van aarde en mensheid noodzakelijke veranderingen mogelijk zijn.

De Midhemel MC (een aanduiding van de bestemming) staat conjunct het Galactisch centrum en ook dit is geen jaarlijkse gebeurtenis in onze tijdzone, maar komt wel gemiddeld een keer in de 30  jaar ergens op aarde voor.

Verwachting

Op basis van bovenstaande kan niet direct worden afgeleid dat er op 21-12-2012 opvallende dingen te gebeuren staan. Dat wil niet zeggen, dat dit niet zou kunnen. In elk geval ontbreken in de vanaf de aarde waarneembare signaturen directe aanwijzingen. Die “echte” aanwijzingen zouden moeten komen uit zaken, die niet direct vanaf de aarde waarneembaar zijn. Dat wil overigens niet zeggen, dat er niets “aan de hand” is. Er zijn vele signalen, die wijzen op grote veranderingen, alleen sluiten ze niet direct aan op de Maya profetieën. Er lijkt in elk geval sprake van een overgang naar een andere bewustzijnsfase. Dat is sowieso noodzakelijk om de huidige problemen in de wereld op te lossen. In die zin is de laatste Maya profetie (dat we zelf de profetie zijn) wel heel erg belangrijk. Besef dat dit zo is en geef jezelf in deze periode de rol waarvoor je geschapen bent, namelijk het waarmaken van de eigen Goddelijk potentie.

Misschien geeft de interpretatie van de graad van de mandala, waarnaar de vinger God ons op wijst, ons wel een hele mooie aanduiding waar we de verheffing van onze samenleving in mogen zoeken. De 9e graad Tweelingen met de uiterlijke en innerlijke archetypische symbolen geven ons de boodschap ons open te stellen voor de Goddelijke hulp zodat we ons weten te verheffen naar een liefde die ons met de bron en met elkaar verbindt.

Zouden we daarmee de weg voorbij 21-12-2012 weten te vinden? Laten we er allen op voorbereid zijn de gevraagde bijdrage te leveren.

Geraadpleegde literatuur

Gerald Benedict                      De Maya voorspellingen voor 2012

Peter Toonen                                    Wat wisten de Maya

Carlos Castaneda                        Het wiel van de tijd

Drunvalo Melchizedek             The Maya of eternal time

Venusovergang van 6 juni 2012

Inleiding

Op 6 juni 2012 vindt er een Venusovergang plaats. Een Venusovergang is een relatief zeldzaam astronomisch fenomeen. Het is de gebeurtenis dat Venus voor de Zon langs schuift, vergelijkbaar met een eclips van de Maan. Omdat Venus veel verder van de aarde staat dan de Maan, wordt tijdens deze overgang slechts een klein deel van de Zon afgedekt.

De Venusovergang komt in paren voor. Een paar wordt gevormd door een tweetal overgangen, die 8 jaar na elkaar optreden. De overgang van 6 juni 2012 is de tweede van een paar, de eerste overgang van dit paar vond plaats op 8 juni 2004. Het volgende paar overgangen laat op zich wachten tot 11 december 2117 en 8 december 2125. Het vorige paar deed zich voor op 9 december 1874 en 6 december 1882.

Astronomische achtergrond

Een Venusovergang is een soort “verduistering”. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat Aarde, Venus en Zon op een lijn staan. Omdat Venus en de aarde elk in een andere baan om de Zon lopen verschilt het vlak van Aarde en Venus onderling. Venus loopt in een eigen vlak dat een bepaalde hellingshoek maakt met het vlak van de Aarde om de Zon. Het snijvlak van het vlak van de planeet en de ecliptica noemt men de knopenas. Bij de Aarde is dit de lijn 0 gr Ram naar 0 gr Weegschaal. Het moment waarop de Zon boven de evenaar staat. Bij Venus is er een soortgelijke lijn. Zo’n lijn wordt gemarkeerd door de heliocentrische planeetknopen. Voor Venus staat de heliocentrische Noordknoop op dit moment op 16:40 Tweelingen en de heliocentrische Zuidknoop op 16:40 Boogschutter.  Een overgang van Venus over de Zon vindt plaats als Aarde, Venus en Zon op een lijn staan en dat is als ze op of vlakbij de heliocentrische knopenas van Venus staan.

Deze knopenas van Venus verloopt net als de Maansknopen heel geleidelijk, hetgeen wordt geïllustreerd door de graden van de overgangen in onderstaande tabel.

Datum                                    Graad van overgang

9 dec 1874                        16:59 Boogschutter

6 dec 1882                        14:30 Boogschutter

8 jun 2004                        17:53 Tweelingen

6 jun 2012                        15:45 Tweelingen

11 dec 2117                        18:59 Boogschutter

8 dec 2125                        16:30 Boogschutter

We zien hier iets vergelijkbaars als bij eclipsen van de Zon. Daar spreken we van families van eclipsen, Saros series, die langzaam verder lopen door de dierenriem. Bij Zon en Maan is de volgende eclips in een familie 19 jaar later. Uit bovenstaande tabel zou men uit de gegevens van de overgangen van 6 dec 1882 en 8 dec 2125 kunnen afleiden dat er een periode van 243 jaar tussen 2 overgangen op dezelfde knoop van Venus zit. Wat we ook kunnen vaststellen is dat de graden waarop de overgang van Venus zich afspeelt dan ongeveer 2 graden (van 14:30 naar 16:30) zijn verschoven en dus kunnen we afleiden dat de omloop van de Venusknopen door de ecliptica ongeveer 360 : 2 x 243 = 43.740 jaar duurt.

Ter vergelijking, de precessiebeweging van de aarde duurt ongeveer 26.000 jaar.

Binnen conjuncties van Venus met de Zon komen regelmatig voor, maar een overgang is zeldzaam. Sedert begin 2000 hebben we de volgende binnen conjuncties van Venus en Zon

20-3-2001 10e graad Ram

31-10-2002 8e graad Schorpioen

8-6-2004 18e graad Tweelingen (Overgang)

13-1-2006 24e graad Steenbok

18-8-2007 25e graad Leeuw

27-3-2009 8e graad Ram

29-10-2010 6e graad Schorpioen

6 juni 2012 16e graad Tweelingen (overgang)

Een serie binnen conjuncties van Venus bevat dus 5 conjuncties en duurt ongeveer 8 jaar (om precies te zijn 2920 (5 x 584) dagen.

Tot 2030 krijgen we nog de volgende binnen conjuncties in de  tekens Tweelingen en Boogschutter:

3 juni 2020 14e graad Tweelingen

1 juni 2028 12e graad Tweelingen

30 mei 2036 10e graad Tweelingen

27 mei 2044 8e graad Tweelingen

25 mei 2052 5e graad Tweelingen

23 mei 2060 3e graad Tweelingen

20 mei 2068 1e graad Tweelingen

Deze serie begon op 19 juni 1964 op de 29e graad Tweelingen en telde in totaal 16 binnen conjuncties in Tweelingen.

De eerste binnen conjunctie in de volgende serie in het teken Boogschutter vindt plaats op 20 december 2085, ongeveer conjunct het galactisch centrum. De horoscoop van de winterzonnewende van de volgende dag om 5:28 laat overigens een fraai plaatje zien. Alle planeten staan dan uitgelijnd in een grote vlieger in de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. Alleen Maan en Uranus staan dan conjunct in Waterman in oppositie met Jupiter en Neptunus in Leeuw.

Venus en de Maya

In de mythologie van de Maya was Venus niet de planeet van de erotische liefde, maar werd meer in verband gebracht met kwaadaardige goden en de cycli van Venus konden oorlog, rampen en droogte voorspellen. Vooral de overgang naar Venus als Morgenster werd als een voorteken beschouwd. Bij elke binnen-conjunctie gaat Venus over van avond ster naar ochtend ster. De Maya hebben het begin van de lange telling kalender gebaseerd op astronomische berekeningen rond Venus. Om de goden gunstig te stemmen werden door de Maya zelfs mensenoffers gebracht. Overigens werd Venus niet altijd beschouwd als aankondiger van slecht nieuws.

6 juni 2012

De Venusovergang van 6 juni 2012 vindt plaats op de 16 graad Tweelingen. Venus en Zon bevinden zich dan vlak bij de heliocentrische noordknoop van Uranus. Dat betekent dat er een overdracht zal zijn van vernieuwende energieën. De 16e graad wordt in de astrologische mandala volgens Rudhyar weergegeven door een activiste die in een emotionele toespraak alles wat haar beweegt op dramatische wijze naar buiten brengt. Het geeft de noodzaak weer hetgeen ons beweegt onder aandacht te brengen. Zo vlak voor het 1e vierkant tussen Uranus en Pluto op 24 juni 2012 zou dit wel de teneur van de voor ons liggende periode kunnen zijn. Laten we proberen de veranderingen constructief gericht te houden op een harmonische samenleving met respect voor elkaar en de aarde die ons voedt.