Mysteriën van de Tao en de Daodejing (boekbespreking)

Dit boek is uitgegeven door Rozenkruis Pers onder ISBN nummer 978-90-6732-458-8

Het boek geeft uitleg aan de 81 verzen van de Daodejing in eigentijds Nederlands.

De auteur Elly Nooyen behandelt er de in 1897 vertaalde teksten van Henri Borel. Paul Salim Kluwer schreef de inleiding

In het boek wordt op de Tao ingegaan aan de hand van 9 taoïstische thema’s.

Tao (Dao) is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde. In de bomen, dieren, stenen, planten, in cellen en atomen en ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar.

Tao fascineert, omdat we het niet eenvoudig kunnen benoemen en resoneert met iets wat diep in ons innerlijk verscholen ligt. We zijn het ons vaag bewust, maar kunnen het niet goed plaatsen.

Tao gaat over het onnoembare dat alle leven mogelijk maakt en ons omhult en beschermt en de kracht geeft door te gaan leren in alle opzichten Mens te zijn. Mens in meer in de zin van de bezielde mens die de weg ervaart en erdoor transformeert dan in de zin van de stoffelijke verschijning die met het doel bezig is.

Tao overstijgt alles en was er voor hemel en aarde geschapen werden. Tao was er voor het begin en kent geen beginsel. Lao Tse beschrijft het in het 1e vers van de Daodejing als volgt:

Dao dat men ervaren kan, is niet het absolute Dao.

De naam die men noemen kan is niet de absolute Naam (= Dao).

Naamloos is de oorsprong van hemel en aarde.

Het noembare is de moeder van de tienduizend dingen.

Thema 1: Je openstellen voor Tao

Wat is Tao, waar stel je je voor open en hoe doe je dat?

Geen eenvoudig te beantwoorden vraag, zeker niet als de eerste uitleg begint met “Tao is een mysterie. Tao is in de hele kosmos.

Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Waar je als mens ook kijkt: Tao is nergens. Juist het zoeken naar de Tao en het proberen er een glimp van op te vangen, reduceert de kans om er iets van waar te nemen.

Tao is onhoorbaar, is niet te voelen. Tao is nergens en toch is Tao de bron van alle bestaan”.

De mens is op zichzelf gericht en nooit tevreden. Hierdoor blokkeert hij de verbinding met de bron van alle bestaan.

In het hart van ieder mens rust als het ware een vonk van de Tao.

Je daarvoor openstellen geeft toegang tot de Tao.

Vertrouwen op je verbinding met de bron, het bouwen van het innerlijke koninkrijk, onzichtbaar voor de wereld om je heen, maar herkenbaar en voelbaar voor hen die zich openstellen en zoals Lao Tze aangeeft: “durf laag te zijn, wees zoals de zeeën waar alle water heen stroomt.

Wees als de wijze en strijd niet, maar voedt u uit de onmetelijke bron”.

Zo stel je je open, ieder op zijn eigen manier.

Thema 2: De Teh ontvangen

In een oud geschrift over de Tao de Ney Ye is het volgende opgeschreven

Wordt de kracht vervolmaakt, komt de wijsheid naar buiten

en geen der tienduizend dingen blijft buiten je macht.

De vorm van het hart is van nature daarmee gevuld en daarvan doordrongen en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

De redenen waardoor dit verloren gaat zijn steeds weer zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte, zoeken naar voordeel.

Wie zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel kan loslaten, diens hart zal terugkeren naar de natuurlijke staat van compleetheid”.

De Teh is de openbaring van de Tao. De Tao kunnen we niet waarnemen maar de werking die ervan uitgaat wel. Deze de Teh wordt ook wel de Deugd genoemd. Tao en Teh zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om het te begrijpen kun je Tao en Teh vergelijken met Zon en straling.

We ervaren de straling als licht en weldadig, maar de Zon zelf is voor ons verschroeiend. De energie van de Zon doet ons goed, doet ons Deugd.

Mensen kunnen alleen tot een volledig mens uitgroeien als ze zich openstellen voor de straling van de Tao, de Teh. Die omstandigheden moeten gunstig zijn. Hiervoor is innerlijke stilte noodzakelijk.

Vergelijk het met een vol strand op een mooie zonnige dag en hetzelfde strand wanneer er niemand is.

Zo moeten we ons afsluiten van zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel om de Teh toe te laten en ons te richten op de innerlijke staat van compleetheid.

Daar is moed voor nodig, moed om open te staan voor alles dat zich aandient. Moed om los te laten zonder enige zekerheid te hebben over wat erna komt.

Daarvoor moeten we de Teh toelaten en haar zegeningen ontvangen.

Thema3: Het stille midden ervaren.

Zhuang Zi schreef over het leeg worden van het hart als volgt:

Als je niet in jezelf vastzit,

dan openbaren de dingen zich vanzelf aan je.

Als ons hart beweegt is het als stromend water,

door stil te zijn wordt het als een spiegel.

Het weerkaatst alles als een echo.

Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.

Dan komt de stilte en wordt alles helder.

Hij die zich hiermee verenigt, zal het behouden,

maar wie het wil vasthouden zal het verliezen”.

Juist in het stille midden en buiten het de invloedssfeer van de tienduizend dingen wordt alles helder en ben je in staat het relatieve van ons bestaan in te zien en werkelijk te begrijpen waar het toe doet.

Dat is ook een manier om dit, samen met de manifestatie van alles in je leven, te kunnen onderscheiden.

Thema 4: Je tijdloze natuur volgen.

In de Tao is de te volgen weg tijdloos, het is jou unieke weg. Zodra je er een stuk op hebt afgelegd is de weg achter je verdwenen en ligt die voor je onbegrensd open. Er is geen begin en geen eind. Er is alleen het nu. De ervaringen die achter je liggen, neem je mee als bagage. Zorg dat die geen zware last vormen, blijf in het stille midden en wees je bewust waar je bent. Ben je dat, dan kun je niet meer terug naar wie je was.

Neem waar maar wees geen deel van hetgeen je waarneemt, pas dan kun je je tijdloze natuur ervaren.

Hoe de weg voor je er ook uit ziet. Het gaat er steeds om die eerste stap te zetten en te ervaren.

Thema 5: De weg van het midden gaan

De wereld waarin we leven is vol polariteiten.

Het zijn er velen en over alle polariteiten zijn we gewend een mening te hebben en zelfs een voorkeur.

Welke polariteiten het ook zijn:

Yin versus Yang

Licht versus donker

Zwart versus wit

Man versus vrouw

Positief versus negatief

ze vormen steeds een dynamisch geheel, het ene kan niet zonder het andere.

Ze zijn daarom evenwaardig: gelijk in waarde maar verschillend in werking.

Yin en Yang werken samen zodat de tienduizend dingen kunnen transformeren. Elk op zich zijn de tienduizend dingen zonder betekenis. Ze krijgen die pas als we ze met elkaar verbinden.

Als voorbeeld nemen we een opgeladen batterij, we hebben daar alleen iets aan wanneer we hem op een lamp of iets anders dat energie nodig heeft aansluiten.

Lao Tze zegt over de tienduizend dingen het volgende:

De tienduizend dingen dragen yin op hun rug en omarmen yang.Door de stroming van de levenskrachten verkrijgen ze harmonie. Oppervlakkig lijkt het alsof de afwisseling van yin en yang een eindeloze herhaling is, maar er is meer aan de hand”.

In de Tao is het zo dat elk lichaam, dat een langdurige en herhaalde cyclische beweging doormaakt, zichzelf zuivert en veredelt.

En dat is nu precies wat wij mensen ondergaan op de aarde met alle cyclische patronen die steeds weer terugkeren, ogenschijnlijk hetzelfde, maar elke keer weer iets verschillend.

Afbeelding: Het Chinese karakter voor Koning

De bovenste horizontale streep drukt het yang uit (de hemel).

De middelste de yong (het onveranderlijke midden).

De onderste het yin (de aarde).

De verticale streep symboliseert de kracht van de Tao: de Teh

De Teh vloeit omlaag om de hemel met de aarde te verbinden en weer omhoog om zo de aarde tot de hemel te verheffen.

De kern van de mens ligt niet in de hemel of de aarde, maar in het onbeweeglijke midden omdat in het midden yin en yang een gemaakt kunnen worden.

De kracht van de Teh zorgt voor de ervaring en de transformatie, die juist in het onbeweeglijke midden kan worden ervaren.

Thema 6: zonder begeerten zijn

Zo op het eerste gezicht is dat in onze westerse op consumptie gerichte maatschappij een hele lastige.

Hoe zou je dat daarin ooit kunnen nastreven. We leven in een cultuur waarin we iets bereikt moeten hebben en van alles en nog wat hebben meegemaakt.

Aan het begin van je leven leer je je talenten ontwikkelen en als het even kan ook je idealen herkennen en die gaan realiseren.

Wie heeft er geen groeiwensen als het om zijn carrière gaat, of nog wat verderop, een bucket list, met dingen die je dit leven beslist nog wil hebben meegemaakt of gedaan.

Ingewikkeld en tegenstrijdig zou je zeggen, of toch niet?

De kern van de Tao is de Teh, de altijd aanwezige energie. Die is er ook als je je in het stille midden bevindt en de verbinding tussen yang en yin ervaart.

Het gaat er om hoe je je openstelt voor de manifestaties van de tienduizend dingen.

Doe je dat vanuit het besef, dat je vanuit je zuivere wezen de ervaringen op je weg krijgt die bij je horen?

Vanuit zo’n houding kun je er op vertrouwen dat alle rijkdom die bij je past je ook gaat toevallen.

Wie heeft nooit die hulp van de onzichtbare hand ervaren, waardoor op het cruciale moment wonderen gebeuren. Dat gebeurt als we zonder begeerten zijn.

Thema 7: werken met 3 tijdloze schatten

Het “iets” waarin we leven komt voort uit het “niets”, de bron van alles.

Dit iets is gevuld met energie de “qi” zoals de Chinezen zeggen. Vanuit de qi ontstond de wereld van de vorm en de dualiteit. Dit proces van niet-iets naar iets is een oneindig proces.

Lao Zi zegt “Teruggaan is de dynamiek van de Tao”. De uitgaande stroom veroorzaakt een terugkerende stroom, waardoor een transformatieproces op gang komt, dat ons helpt terug te keren naar de bron van alles.

Die terugkerende kracht is onherroepelijk maar niet dwingend. Ze laat ruimte open om de eigen weg te ervaren.

De schat van het goede in de mens gaat van de Tao uit.

De weg van het midden zorgt ervoor dat ons hart zich kan openbaren. Daarvoor is nodig dat de mens geen eigenbelang koestert.

De kracht van de Tao kan zich dan openbaren en zich uitdrukken in 3 permanente tijdloze schatten.

De eerste is mededogen, de tweede is spaarzaamheid en de derde is niet aan te nemen dat je vooraan in de wereld staat (het vermijden van hoogmoed).

Door mededogen te hebben kan je moedig zijn.

Door spaarzaam te zijn kun je vrijgevig zijn en door niet hoogmoedig te zijn kun je het hoofd zijn van degenen met volledig talent (een niet gewild voorbeeld voor anderen met dezelfde intentie).

Je kunt hier ook het begrip zuiverheid van intentie een rol laten spelen.

Deze 3 schatten maken het de mens mogelijk steeds terug te keren naar het tijdloze midden.

Door de 3 schatten toe te passen, resoneren ze om ons heen en hebben invloed en helpen ook anderen de weg naar het tijdloze midden te vinden en ontwikkelen we allen een liefdevolle natuur.

Overigens zijn deze schatten niet om mee te pronken (dan verkeren ze in hun tegendeel) maar om in onzichtbaarheid mee te werken.

Thema 8: niets doen dat tegen Tao ingaat

Vanuit de Tao stroomt zonder ophouden de tijdloze liefdeskracht van de Teh. Deze stroomt omlaag, transformeert de tienduizend dingen en keert uiteindelijk met ze terug tot in de eenheid van de Tao.

In deze liefdeskracht liggen de 3 kostbaarheden verborgen:

  • de eerste is mededogen;

  • de tweede is spaarzaamheid

  • de derde is “schromen de eerste van heel het aardrijk te zijn”

Omdat er in de Tao geen tegenpool bestaat, kunnen ze niet in hun tegendeel verkeren.

道德經

Om zich van deze schatten bewust te kunnen worden moet de mens de weg van de Tao gaan.

Vooral de derde schat is een lastige, en strijdig met veel van waar we dagelijks mee bezig zijn.

Moeten we daar dan mee stoppen?

Dat hangt van de intentie af, wat we ermee willen bereiken …….

Er is veel te zeggen over deze derde schat. Voor mij staat dienstbaarheid daarbij voorop, maar wel een dienstbaarheid die onvoorwaardelijk is en doordrenkt is van liefde.

Het gezegde: Doe wel en zie niet om doet hier ook enigszins aan denken

De wijze heeft een uitzonderlijk hart, hij sluit alle harten in zijn eigen hart.

Met deze derde schat staat hij voor de opgave waar te nemen zonder te oordelen. Het gaat dus over het loslaten van ons ego. Dat lukt alleen door bij alle ervaringen ook minstens de vraag te stellen: waarom is het dat dit mij gebeurt? Hoe leer ik deze les om een volgende te kunnen leren.

Thema 9: Tot nieuwe mens transformeren

De mens die met behulp van de 3 tijdloze schatten de weg van het midden gaat, leert zichzelf kennen. Ook beseft hij dat er in en om hem iets is dat hij leert herkennen als zijnde van tijdloze waarde.

Dat kan benoemd worden als het Goddelijke of als Al wat is, of als ….

Er zijn vele mogelijkheden om het te benoemen, maar het is altijd iets dat groter en meeromvattend is.

Wanneer een mens hiervoor openstaat, wordt hij leeg en steeds meer bevrijd van conditioneringen. Wie de weg van het midden gaat, leert los te laten en om te beginnen geen voorkeur te hebben voor het Yin of het Yang.

Dan pas leeft hij vanuit de Wu Wei en ontstaat er een rust die hem niet meer verlaat.

Zhuang Zi zegt daarover:

De wijze is stil.

Niet omdat men zegt dat stil zijn goed is,

Maar omdat geen van de tienduizend dingen in staat is zijn hart te beroeren.

Daarom is hij stil”.

Leven vanuit de Wu Wei zorgt voor transformatie door de eeuwige liefde van de Teh.

Dit kan worden gezien als de geboorte van een nieuw mens, als een wederopstanding (te vergelijken ook met de wederopstanding van Jezus).

Het paradoxale is dat dit niet gebeurt in een bijzonder moment, maar in een groot proces van transformeren.

Dat proces speelt zich dagelijks af en bevat veel ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen, maar ook kleine en grotere wonderen.

Leef en verwonder je, veel later ga je beseffen wat er gebeurd is.

De Tao lijkt voor ons ingewikkeld, complex en tegenstrijdig. Wie de teksten van de Tao voor het eerst leest is na een aantal bladzijden al vermoeid en zin concentratie kwijt.

Toch is dit boek heel erg de moeite waard omdat het op een heel toegankelijke manier de teksten uitlegt en toepast in een dagelijkse omgeving. Kortom een aanrader.

Vooruitzichten 2018

Vooruitzichten 2018

Het jaar 2018 zal over het algemeen op mondiaal niveau een relatief rustig jaar worden.

Er zijn geen grote lastige aspecten tussen Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.

Dat wil niet zeggen dat er geen opvallende gebeurtenissen zullen voorvallen. Waarschijnlijk krijgen we daar wel mee te maken. Maar de effecten zullen op wereldschaal waarschijnlijk beperkt zijn.

De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar de beide eclipsperioden (februari en juli/augustus) en de perioden dat Venus en Mars retrograde lopen.

Voor individuen kan het (ondanks de relatieve rust) soms wel een transformerend jaar zijn waarbij lastige hindernissen overwonnen moeten worden.

Dat geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor Kreeften (geboren tussen 10 en 14 juli), Rammen (geboren tussen 8 en 11 april), Weegschalen (geboren tussen 11 en 15 oktober) en Steenbokken (geboren tussen 9 en 13 januari). Een en ander afhankelijk van de precieze geboortehoroscoop.

Sommige Tweelingen, Maagden, Boogschutters en Vissen kunnen te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen. Het gaat dan vooral om personen geboren rond 5 maart, 5 juni, 5 september of 5 december). Schrik niet, ze hebben de bedoeling je te bevrijden en ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

Venus loopt dit jaar retrograde van 5 oktober tot 16 november. Ze loopt dan terug van de 10e graad Boogschutter naar de 25e graad Weegschaal.

Venus retrograde zorgt ervoor dat we alles opnieuw afwegen dat waarde voor ons heeft.

Dat kan zowel over materiele als niet materiele zaken gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor ook invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er in zo’n periode aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

Tijdens deze retrograde gang komt er ook een binnenconjunctie tussen de Zon en Venus aan de orde. Op dat moment wordt een van de punten van de 5 puntige Venusster geraakt.

Deze 5 punten vormen samen een pentagram.

 

Mars loopt dit jaar retrograde van 26 juni tot 27 augustus. Mars loopt dan terug van de 10e graad Waterman naar de 29e graad Steenbok.

In een periode met een retrograde Mars is het niet verstandig om energievretende klussen uit te voeren. Het is beter om wat afstand te nemen en te relativeren om zo nieuwe energie op te bouwen voor de uitvoering van de fraaie plannen die nu ontstaan. Zo zou het een goed idee kunnen zijn om in deze periode op vakantie te gaan, mits daar niet grote en inspannende activiteiten aan gekoppeld worden. Mars in Waterman vraagt om vernieuwing en nieuwe initiatieven. Mars in Steenbok vraagt om de basis voor de uitvoering van vernieuwingen aan te brengen. Tijdens deze retrograde beweging wordt ook een oppositie tussen Mars en de Zon gevormd.

Met Saturnus in Steenbok zijn de voorwaarden aanwezig om nieuwe vormen van organisatie te realiseren en daar de grenzen van te ontdekken. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd kan gaan worden. De meetlat van het maatschappelijk belang zal er doorlopend naast gelegd gaan worden. Een voorbeeld is het te verwachten referendum over de bevoegdheden van veiligheidsdiensten. Het zal ons beslist gaan bezighouden.

De beide eclipsperioden in 2018 zijn beslist opvallend, ook al zijn alle eclipsen niet volledig maar gedeeltelijk.

Bij de eclips van 15 februari op de 28e graad Waterman is de kans aanwezig dat deze een invloed heeft op de gang van zaken in Nederland en dat een deel van de bevolking er mee te maken zal krijgen. De eclips gaat samen met een vierkant tussen Mars en Neptunus. Samen zou dat kunnen betekenen dat wind en water zich doen gelden.

De symboliek van de 28e graad Waterman is hier treffend: Een boom is geveld en in stukken gezaagd in verband met de houtvoorraad voor de winter. Het is een verwijzing naar het bewust en doelgericht gebruik van de natuurlijke omgeving om de basale levensbehoeften te bevredigen.

De eclips valt in de horoscoop van Nederland zo dat het verstandig is vooraf rekening te houden met moeilijke omstandigheden.

De 2e eclipsperiode wordt gekenmerkt door een serie van 2 eclipsen binnen 1 maand. De eerste vindt plaats op 13 juli 2018 op de 21e graad Kreeft en de tweede op 11 augustus 2018 op de 19e graad Leeuw. Zo’n dubbele eclips in korte tijd is relatief zeldzaam (de vorige kwam voor in 2011 en de volgende zal in 2029 plaatsvinden). Vooral de eclips van 13 juli kan lastig zijn omdat deze de bedoeling heeft zuiverend te werken, maar over het algemeen verwacht ik een kleinere impact dan van de eclips op 15 februari.

Tussen beide zonsverduisteringen in, is er op 27 juli een volledige Maansverduistering, die bij helder weer ook goed zichtbaar zal zijn in Nederland. Overigens valt deze samen met een oppositie van Zon en Mars.

Op 15 mei vindt er een opvallende energiewisseling plaats.

De planeet Uranus verandert dan van teken en gaat van het impulsieve en technische teken Ram naar het natuurminnende teken Stier.

Het is een indicatie dat de snelheid van vernieuwing afneemt en dat deze vernieuwing meer weloverwogen en in balans tot stand gaat komen en vooral gericht zal zijn op landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Er kunnen de komende jaren nieuwe inzichten en doorbraken verwacht worden op dit gebied. Overigens keert Uranus eind 2018 nog kort terug in Ram, dit biedt de gelegenheid om nog niet geheel uitontwikkelde technische vindingen verder af te maken.

Een andere belangrijke wisseling van energie vindt op 8 november 2018 plaats.

De planeet Jupiter verruilt dan het teken Schorpioen voor het eigen teken Boogschutter. Voor de Boogschutters onder ons breken mooie tijden aan, waarin veel mogelijkheden zijn tot groei. In sommige gevallen kan dat letterlijk tot groei leiden, dus pas op met te overdadig leven.

De vooruitzichten voor 2018 van maand tot maand

Januari

Het begin van het jaar kan verrassend zijn en is verder veelbelovend. We zijn vol nieuwe ideeën en het lukt ook redelijk gemakkelijk die te realiseren. Voorwaarde is wel dat ze van zuivere intentie zijn en voor de gemeenschap als geheel een betere toekomst bieden.

Rond 14 januari kunnen er zich verrassende gebeurtenissen in de relationele sfeer voordoen.

Halverwege de maand wordt de sfeer nog vriendelijker en de mensen om ons heen over het algemeen ruimdenkender.

De nieuwe Maan van 17 januari kent de volgende symboliek:

Pelgrims beklimmen de steile treden die naar het heiligdom op een berg leiden.

Afbeelding: Heiligdom in Hua Shan nationaal park China

Het is een symboliek die de mens voorhoudt omhoog te reiken en zich te laten inspireren door een visioen of een soort heilig vuur dat met zijn metgezellen wordt gedeeld.

Een Nieuwe Man is altijd een goed moment voor een meditatie, probeer je te laten inspireren.

Rond 24 januari zijn er goede kansen op inspiratievolle momenten.

Pas er wel voor op om alles wat je wil bereiken niet al te grootscheeps aan te pakken.

Je kunt je vergissen in de inspanning die het kost om het voor elkaar te krijgen.

Tegen het einde van de maand kunnen we vrienden uit het verleden terugzien. Het kunnen vreugdevolle ontmoetingen zijn.

De Maansverduistering op 31 januari zal weldadig kunnen voelen, maar schijn bedriegt, het kan symbool staan als stilte voor de storm.

Deze Maansverduistering is niet zichtbaar in West Europa.

Februari

De maand februari begint nog rustig en weldadig, maar na ongeveer een week gaat de invloed van de zonsverduistering op 15 februari zich doen gelden.

Een eclips gaat altijd samen met onverwachte voorvallen en mondiaal bekende personen die het aardse bestaan verlaten. Ook kunnen zich natuurrampen voordoen.

De eclips vindt plaats op de 28e graad Waterman met als symbool: Een boom is geveld en in stukken gezaagd als houtvoorraad voor de winter. Het is de graad van het intelligent vooruitzien.

Voor Nederland kan deze eclips samengaan met extreem weer, waarbij we door wind en water op de proef worden gesteld.

Het kan voor sommige Nederlanders flinke moeilijkheden veroorzaken.

De rest van de maand kan onduidelijke beelden geven. We kunnen grote idealen hebben, maar ze ook helemaal uit het oog verliezen.

Rond 23 februari kunnen we op een roze wolk terecht komen.

Ons gevoel voor waarde en ons inschattingsvermogen kunnen op de proef worden gesteld.

Maart

Begin maart kan de communicatie wat ruzieachtig zijn. Zorg ervoor met zuivere intenties te werken, dan heb je daar geen last van.

Rond 4 maart kunnen we, meer dan anders, behoefte hebben om onze idealen te realiseren. We kunnen daar soms heel voortvarend mee aan de slag gaan.

Ook kan het gebeuren dat we plotseling in vuur en vlam staan voor de andere sekse. Ook in ons gevoel breekt het voorjaar aan.

Vanaf 9 maart verloopt onze groei in de buitenwereld wat minder, het is goed om meer aandacht te besteden aan je innerlijke groei.

Rond 11 maart kunnen we in ons enthousiasme tegen grenzen aanlopen. Neem eventuele waarschuwingen serieus, de overheidsdienaren zijn dat ook en een bekeuring is nu snel uitgedeeld.

Verliefdheden blijken al snel van voorbijgaande aard.

Vanaf 17 maart kunnen we veel bereiken, mits we alles gedegen aanpakken en er serieus aan werken.

Op 20 maart kunnen we de neiging hebben ons poëtisch te uiten. De Zon gaat dan ook het teken Ram binnen en passeert de evenaar op weg naar de Zomerzonnewende.

Op 23 maart gaat Mercurius retrograde lopen.

Er is grote kans op apparatuur die ons in de steek laat. Vervang de apparatuur die kwetsbaar is tijdig of laat deze preventief onderhouden.

De laatste week van de maand kan je relatie onder druk komen te staan en kun je problemen hebben met de overheid.

Op de laatste dag van de maand breekt de lente aan en gaan we genieten van de natuur om ons heen.

April

De eerste dagen van april zijn erg geschikt om veel werk te verzetten. Dat kan op je werk zijn, het kan zowel geestelijk als fysiek zijn, en thuis, zoals in je tuin.

Pas op voor onenigheid en hou je aan je afspraken.

Rond 11 april kun je onveilige plaatsen beter mijden.

Dat geldt vooral voor hen die rond 11 april, 13 juli, 14 oktober en 11 januari geboren zijn.

De nieuwe Maan van 16 april kan je op goede gedachten en ideeën brengen. De sterren staan beslist gunstig.

Rond 18 april kun je je behoorlijk verward voelen. Enerzijds kun je flitsende inzichten hebben die om uitvoering vragen, anderzijds kun je je heel erg geremd en tegengewerkt voelen.

Op 20 april gaat de Zon het teken Stier binnen. Het zou goed kunnen dat we dan allemaal van het voorjaar gaan genieten. Het eind van de maand is gunstig voor een goed gesprek met onze geliefden. Soms kan een autoriteit daarbij roet in het eten gooien en je goede bedoelingen dwarsbomen.

Het eind van de maand is ook uitermate geschikt om bergen en ook ingewikkeld werk te verzetten.

Mei

Deze maand (op de 15e) verandert Uranus van teken. De gedachten worden minder impulsief en ingevingen worden wat beter afgewogen. In elk geval hebben die ingevingen nu veel meer met praktische zaken te maken. Het midden van de maand is overigens energetisch best lastig vanwege de vele grote wisselingen van energie. Het kan even duren voor we eraan gewend zijn.

We kunnen er zelfs plotseling ruzie door krijgen. Blijf uit de buurt van opvliegende mensen, ze kunnen je onaangenaam verrassen.

Pas ook op in het verkeer, het spreekwoordelijke ongeval zit in deze periode in een klein hoekje.

Vanaf 18 mei valt alles beter op zijn plaats en kunnen we relatief eenvoudig en zonder veel problemen van alles tot stand brengen. We worden vanaf nu ook huiselijker, meer op de familie gericht en communicatiever. Ook is het een goede tijd om nieuwe kennis op te doen en loopt de communicatie met anderen veel gemakkelijker.

We kunnen wel tegen onenigheid met de partner aanlopen, vooral als de relatie niet gelijkwaardig is en een van de partners probeert te domineren.

Juni

De eerste week van juni blijft de sfeer gezellig en positief.

Rond 6 juni kunnen we tegen meningsverschillen oplopen, zonder goed te begrijpen waarom.

Halverwege de maand raken we minder huiselijk en meer op luxe en comfort gesteld.

We kunnen ook te maken krijgen met achterstallig onderhoud.

Ook kunnen we goede vooruitgang boeken met onze plannen om vooruit te komen en te groeien.

Rond de zomerzonnewende van 21 juni zijn er goede kansen een nieuwe geliefde te ontmoeten, tenminste als je single bent. We kunnen er behoorlijk door op een roze wolk terechtkomen. Pas dus op en idealiseer niet te veel.

De zomerzonnewende vindt plaats op 21 juni om 12.08 in onze tijdzone (MET). De Zon staat dan hoog aan de hemel in het 10e huis. Dat betekent dat de komende maanden er veel aan de orde komt dat van invloed is op onze maatschappelijke positie.

We kunnen nieuwe vrienden en geliefden ontmoeten, maar daarin ook bedrogen worden. Ook worden de tegenstellingen tussen man en vrouw verder uitgelicht (mogelijk als gevolg van de #me-too discussie of het beloningsverschil tussen man en vrouw). Het wordt in elk geval een tijd met plotselinge veranderingen.

Afbeelding: de planeet Mars (opname van de Hubble telescoop)

Op 26 juni gaat Mars retrograde lopen tot 27 augustus.

Het is geen goede tijd voor energievretende activiteiten. Doe het dus wat rustiger aan en gebruik deze tijd om je accu weer op te laden en ideeën te ontwikkelen die eind augustus uitgevoerd kunnen gaan worden.

We kunnen al direct ons tegengewerkt voelen als we toch deze periode willen gebruiken om zaken naar onze hand te zetten. Het is verder een goede periode voor bezinning en introspectie.

Aan het eind van de maand kunnen daar verrassende inzichten uit voortkomen.

Juli

De maand juli staat in het teken van 2 eclipsen. De eerste vind plaats op 13 juli, de tweede op 11 augustus. Op zich hoeven deze individueel niet al te lastig te zijn. Maar er zijn uitzonderingen.

De hele maand kunnen zich allerlei onverwachte gebeurtenissen voordoen.

Rond 12 juli kan het beter zijn gevaarlijke situaties te mijden.

Dat geldt vooral (maar niet uitsluitend) voor hen die 10 april, 12 juli, 13 oktober en 10 januari geboren zijn.

Rond 22 juli worden we gemakzuchtiger en genieten we meer van de geneugten van het leven.

Op 26 juli gaat Mercurius retrograde lopen. Deze keer tot 19 augustus.

We kunnen weer last hebben van verstoringen in de communicatie en in het verkeer.

Hou bij het gaan naar een belangrijke afspraak daar rekening mee en ga vooral niet op reis als vele anderen dat ook al doen.

Op 27 juli komen Mars en Zon in oppositie met elkaar.

Dat gebeurt op de 5e graad van de tekens Leeuw (Zon) en Waterman (Mars).

Dit moment valt ook samen met een Maansverduistering om 22.22 uur.

Tijdens deze oppositie maken Zon en Mars een T-vierkant met Uranus, op zich een behoorlijk explosieve constellatie. De energie van deze gebeurtenissen concentreert zich op de 4e en 5e graad Waterman. De symboliek van de 5e graad (die het eerst wordt geraakt) is “Een raad van voorouders ondersteunt de inspanningen van een jonge leider’. Het geeft de mogelijkheid kracht te putten uit onze diepste wortels.

Afbeelding: Yogi Sri Aurobindo

De symboliek van de 4e graad Waterman is: Een hindoe toont zijn genezende krachten”. Het is de graad van de harmonie met het goddelijke waarvoor zelfdiscipline, reinheid van bedoelingen, mededogen en geloof in het goddelijke nodig zijn.

Kortom een dag om zeer bewust te leven en alle verleiding van reactief handelen te weerstaan.

Een dag voor ontmoetingen in de geest.

Augustus

Het begin van deze maand kunnen we nog met de nasleep van de energie van de vorige maand bezig zijn maar ook er kunnen zich ook plotselinge en soms onaangename verrassingen voordoen.

Rond 7 augustus kunnen we even gedesoriënteerd zijn. We raken meer op onze partners ingesteld en proberen daar iets gezelligs mee te doen. Dat kan soms verrassend uitpakken, vooral als je je niet bewust bent van de intenties van de ander. Rond 10 augustus kan de communicatie met de partner moeizaam verlopen..

De zonsverduistering van 13 augustus kan samengaan met intense meningsverschillen.

Dit kan vooral hen raken die rond 13 augustus, 13 november, 9 februari of 11 mei geboren zijn.

Het kan ons helpen geconcentreerd te werken aan oplossingen voor problemen.

Over het algemeen zijn de sterren de 2e helft van deze maand weer wat positiever gestemd en kunnen we veel goeds tot stand brengen. Vermijd echter wel overmatig grote inspanningen. Die kun je vanaf de 27e augustus weer leveren, dan gaat alles bijna als vanzelf. Gebruik de voorafgaande tijd om je te laten inspireren.

September

Ook in september zet deze positieve tendens door.

Vanaf de 6e komt de autoriteit terug van het zomerreces en laat zich onmiddellijk gelden.

Rond de 7e kunnen we even het zicht op ons doel uit het oog verliezen. Werk daarom zoveel mogelijk volgens plan en hou je daaraan als je iets belangrijks tot stand wil brengen.

Rond de 8e kunnen we onenigheid hebben met de andere sekse.

Het kan tot meer begrip en meer diepgang in de relatie leiden.

De nieuwe Maan van 9 september wordt gesymboliseerd door een Ouija bord. Het is een soort orakel waarmee de deelnemers via de letters en cijfers gezamenlijk een antwoord vinden op gestelde vragen.

Afbeelding: Ouija bord

Het geeft aan dat openstaan voor het onbekende soms antwoorden kan geven.

Er kunnen verrassingen op relationeel gebied voorvallen.

Rond de 14e is onze geest niet helder. Het is beter om dan geen ingewikkelde intellectuele uitdagingen op te lossen. Verlaat je op je intuïtie en pas op voor bedrog.

Rond 19 september kunnen we voor onverwachte verrassingen komen te staan. Dat kunnen soms ook minder gewenste verrassingen zijn.

De laatste week van de maand verloopt wat moeizamer. We raken meer op onze vrienden gericht en kunnen tegenwerking van bazen en autoriteiten ondervinden.

Oktober

Direct aan het begin van de maand kunnen we met maatregelen van de overheid worden geconfronteerd, mogelijk als effect van Prinsjesdag.

Op 5 oktober gaat Venus retrograde lopen tot 16 november.

In de periode dat Venus retrograde loopt wordt door de conjunctie met de Zon op 26 oktober een van de punten van de 5 puntige Venusster geactiveerd. Deze keer is dat op de 4e graad Schorpioen. Het stelt de nieuwe maanfase van Venus voor en kan symbool zijn voor nieuwe waarden in de liefde, bij relaties en bij bezittingen.

De symboliek van de 4e graad Schorpioen is: “ Een jongeling draagt een brandende kaars bij een gewijd ritueel”.

Het is de bedoeling hetgeen in het ritueel wordt voorgesteld beter te incorporeren in je leven. Wat dat individueel betekent hangt af van de plaats waar de conjunctie zich in je persoonlijke horoscoop voordoet.

Als Venus retrograde loopt vind ook meestal een herwaardering van waarde plaats. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de effectenbeurzen scherp dalen, maar voor sommige aandelen kan het ook net omgekeerd zijn.

Ook kan er op andere gebieden een herwaardering in je leven plaatsvinden, bijvoorbeeld in je relaties of in je vriendschappen.

Rond de 10e oktober worden de gesprekken diepgaander. Maar daardoor kan er ook meer onenigheid in de communicatie blijken, vooral ook tussen partners.

Rond de 12e oktober kun je beter wegblijven uit risicovolle situaties. Het kan gevaarlijk blijken te zijn.

Vanaf 14 oktober wordt het weer een stuk gezelliger en aangenamer.

Er kunnen verschillen van inzicht zijn over idealen.

Rond 24 oktober kunnen we met onverwachte gebeurtenissen te maken krijgen. Wees erop voorbereid.

Tegen het einde van de maand gaat alles weer wat minder moeizaam. Er is kans op mooie ontwikkelingen.

Er zijn mooie kansen om op onverwachte ontmoetingen met een nieuwe levenspartner.

November

Deze maand keert Uranus terug in het teken Ram. Het markeert de periode (tot begin maart 2019) waarop voorlopig de laatste serie technische innovaties een plaats gaan innemen in onze maatschappij.

Een andere opvallende gebeurtenis is de entree van Jupiter in het eigen teken Boogschutter. Dit geeft op zich een optimistische energie van mogelijkheden en onbegrensde groei, ware het niet dat Saturnus (de planeet die staat voor verantwoordelijkheid en begrenzing) al een tijdje in het eigen teken Steenbok loopt en dus ook in zijn kracht staat.

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden tot ontwikkeling is het goed je eerst af te vragen of die ontwikkeling bij gaat dragen aan het belang van de ander. Als dat niet zo is, zet het uit je hoofd. Je zult anders veel energie steken in iets dat het toch niet gaat halen.

Op 16 november gaat Venus weer direct lopen. De periode van herwaardering is achter de rug.

Het is nu goed je nieuwe inzichten van waarde in je leven te integreren.

Vanaf 17 november tot 6 december heeft je reis naar of je communicatie met het buitenland een grote kans op vertraging, dus hou er rekening mee.

Rond de 20e kun je te overmoedig zijn en teveel hooi op je vork nemen. Wees daar voorzichtig mee want er is sowieso al een neiging om in alles en noch wat te overdrijven.

Beperk je tot het wezenlijke, als je dat doet kun je nu veel tot stand brengen.

December

De maand december begint verrassend met onverwachte ontmoetingen.

We raken meer op onszelf gericht, diepgang is nu nodig.

Tussen 3 en 5 december kunnen we onenigheid krijgen. Beheers je daarbij, er is risico op een handgemeen. De aanleiding kan ook iets zijn dat achteraf blijkt een volledig onjuiste inschatting te zijn geweest.

De nieuwe Maan op 7 december is vredelievend, een mooi moment om met iemand in het reine te komen. Ook kunnen we ons moeilijk concentreren als we met ingewikkelde zaken bezig zijn.

Vanaf 13 december worden we uitbundiger in onze communicatie.

Tegelijkertijd verlopen de gebeurtenissen redelijk in balans. De meeste zaken krijgen we zonder veel moeite voor elkaar. Dat duurt tot aan de feestdagen.

Tijdens de feestdagen is het beter matig te zijn met het gebruik van alcohol. Een misverstand is nu zo geboren. Houd je dus in en wees zorgvuldig in je communicatie.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).