Mysteriën van de Tao en de Daodejing (boekbespreking)

Dit boek is uitgegeven door Rozenkruis Pers onder ISBN nummer 978-90-6732-458-8

Het boek geeft uitleg aan de 81 verzen van de Daodejing in eigentijds Nederlands.

De auteur Elly Nooyen behandelt er de in 1897 vertaalde teksten van Henri Borel. Paul Salim Kluwer schreef de inleiding

In het boek wordt op de Tao ingegaan aan de hand van 9 taoïstische thema’s.

Tao (Dao) is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde. In de bomen, dieren, stenen, planten, in cellen en atomen en ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar.

Tao fascineert, omdat we het niet eenvoudig kunnen benoemen en resoneert met iets wat diep in ons innerlijk verscholen ligt. We zijn het ons vaag bewust, maar kunnen het niet goed plaatsen.

Tao gaat over het onnoembare dat alle leven mogelijk maakt en ons omhult en beschermt en de kracht geeft door te gaan leren in alle opzichten Mens te zijn. Mens in meer in de zin van de bezielde mens die de weg ervaart en erdoor transformeert dan in de zin van de stoffelijke verschijning die met het doel bezig is.

Tao overstijgt alles en was er voor hemel en aarde geschapen werden. Tao was er voor het begin en kent geen beginsel. Lao Tse beschrijft het in het 1e vers van de Daodejing als volgt:

Dao dat men ervaren kan, is niet het absolute Dao.

De naam die men noemen kan is niet de absolute Naam (= Dao).

Naamloos is de oorsprong van hemel en aarde.

Het noembare is de moeder van de tienduizend dingen.

Thema 1: Je openstellen voor Tao

Wat is Tao, waar stel je je voor open en hoe doe je dat?

Geen eenvoudig te beantwoorden vraag, zeker niet als de eerste uitleg begint met “Tao is een mysterie. Tao is in de hele kosmos.

Toch is Tao op geen enkele manier waarneembaar. Waar je als mens ook kijkt: Tao is nergens. Juist het zoeken naar de Tao en het proberen er een glimp van op te vangen, reduceert de kans om er iets van waar te nemen.

Tao is onhoorbaar, is niet te voelen. Tao is nergens en toch is Tao de bron van alle bestaan”.

De mens is op zichzelf gericht en nooit tevreden. Hierdoor blokkeert hij de verbinding met de bron van alle bestaan.

In het hart van ieder mens rust als het ware een vonk van de Tao.

Je daarvoor openstellen geeft toegang tot de Tao.

Vertrouwen op je verbinding met de bron, het bouwen van het innerlijke koninkrijk, onzichtbaar voor de wereld om je heen, maar herkenbaar en voelbaar voor hen die zich openstellen en zoals Lao Tze aangeeft: “durf laag te zijn, wees zoals de zeeën waar alle water heen stroomt.

Wees als de wijze en strijd niet, maar voedt u uit de onmetelijke bron”.

Zo stel je je open, ieder op zijn eigen manier.

Thema 2: De Teh ontvangen

In een oud geschrift over de Tao de Ney Ye is het volgende opgeschreven

Wordt de kracht vervolmaakt, komt de wijsheid naar buiten

en geen der tienduizend dingen blijft buiten je macht.

De vorm van het hart is van nature daarmee gevuld en daarvan doordrongen en van nature zo gegroeid en vervolmaakt.

De redenen waardoor dit verloren gaat zijn steeds weer zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte, zoeken naar voordeel.

Wie zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel kan loslaten, diens hart zal terugkeren naar de natuurlijke staat van compleetheid”.

De Teh is de openbaring van de Tao. De Tao kunnen we niet waarnemen maar de werking die ervan uitgaat wel. Deze de Teh wordt ook wel de Deugd genoemd. Tao en Teh zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om het te begrijpen kun je Tao en Teh vergelijken met Zon en straling.

We ervaren de straling als licht en weldadig, maar de Zon zelf is voor ons verschroeiend. De energie van de Zon doet ons goed, doet ons Deugd.

Mensen kunnen alleen tot een volledig mens uitgroeien als ze zich openstellen voor de straling van de Tao, de Teh. Die omstandigheden moeten gunstig zijn. Hiervoor is innerlijke stilte noodzakelijk.

Vergelijk het met een vol strand op een mooie zonnige dag en hetzelfde strand wanneer er niemand is.

Zo moeten we ons afsluiten van zorgen, vreugde, blijheid, boosheid, begeerte en zoeken naar voordeel om de Teh toe te laten en ons te richten op de innerlijke staat van compleetheid.

Daar is moed voor nodig, moed om open te staan voor alles dat zich aandient. Moed om los te laten zonder enige zekerheid te hebben over wat erna komt.

Daarvoor moeten we de Teh toelaten en haar zegeningen ontvangen.

Thema3: Het stille midden ervaren.

Zhuang Zi schreef over het leeg worden van het hart als volgt:

Als je niet in jezelf vastzit,

dan openbaren de dingen zich vanzelf aan je.

Als ons hart beweegt is het als stromend water,

door stil te zijn wordt het als een spiegel.

Het weerkaatst alles als een echo.

Eerst is alles chaotisch en onzichtbaar.

Dan komt de stilte en wordt alles helder.

Hij die zich hiermee verenigt, zal het behouden,

maar wie het wil vasthouden zal het verliezen”.

Juist in het stille midden en buiten het de invloedssfeer van de tienduizend dingen wordt alles helder en ben je in staat het relatieve van ons bestaan in te zien en werkelijk te begrijpen waar het toe doet.

Dat is ook een manier om dit, samen met de manifestatie van alles in je leven, te kunnen onderscheiden.

Thema 4: Je tijdloze natuur volgen.

In de Tao is de te volgen weg tijdloos, het is jou unieke weg. Zodra je er een stuk op hebt afgelegd is de weg achter je verdwenen en ligt die voor je onbegrensd open. Er is geen begin en geen eind. Er is alleen het nu. De ervaringen die achter je liggen, neem je mee als bagage. Zorg dat die geen zware last vormen, blijf in het stille midden en wees je bewust waar je bent. Ben je dat, dan kun je niet meer terug naar wie je was.

Neem waar maar wees geen deel van hetgeen je waarneemt, pas dan kun je je tijdloze natuur ervaren.

Hoe de weg voor je er ook uit ziet. Het gaat er steeds om die eerste stap te zetten en te ervaren.

Thema 5: De weg van het midden gaan

De wereld waarin we leven is vol polariteiten.

Het zijn er velen en over alle polariteiten zijn we gewend een mening te hebben en zelfs een voorkeur.

Welke polariteiten het ook zijn:

Yin versus Yang

Licht versus donker

Zwart versus wit

Man versus vrouw

Positief versus negatief

ze vormen steeds een dynamisch geheel, het ene kan niet zonder het andere.

Ze zijn daarom evenwaardig: gelijk in waarde maar verschillend in werking.

Yin en Yang werken samen zodat de tienduizend dingen kunnen transformeren. Elk op zich zijn de tienduizend dingen zonder betekenis. Ze krijgen die pas als we ze met elkaar verbinden.

Als voorbeeld nemen we een opgeladen batterij, we hebben daar alleen iets aan wanneer we hem op een lamp of iets anders dat energie nodig heeft aansluiten.

Lao Tze zegt over de tienduizend dingen het volgende:

De tienduizend dingen dragen yin op hun rug en omarmen yang.Door de stroming van de levenskrachten verkrijgen ze harmonie. Oppervlakkig lijkt het alsof de afwisseling van yin en yang een eindeloze herhaling is, maar er is meer aan de hand”.

In de Tao is het zo dat elk lichaam, dat een langdurige en herhaalde cyclische beweging doormaakt, zichzelf zuivert en veredelt.

En dat is nu precies wat wij mensen ondergaan op de aarde met alle cyclische patronen die steeds weer terugkeren, ogenschijnlijk hetzelfde, maar elke keer weer iets verschillend.

Afbeelding: Het Chinese karakter voor Koning

De bovenste horizontale streep drukt het yang uit (de hemel).

De middelste de yong (het onveranderlijke midden).

De onderste het yin (de aarde).

De verticale streep symboliseert de kracht van de Tao: de Teh

De Teh vloeit omlaag om de hemel met de aarde te verbinden en weer omhoog om zo de aarde tot de hemel te verheffen.

De kern van de mens ligt niet in de hemel of de aarde, maar in het onbeweeglijke midden omdat in het midden yin en yang een gemaakt kunnen worden.

De kracht van de Teh zorgt voor de ervaring en de transformatie, die juist in het onbeweeglijke midden kan worden ervaren.

Thema 6: zonder begeerten zijn

Zo op het eerste gezicht is dat in onze westerse op consumptie gerichte maatschappij een hele lastige.

Hoe zou je dat daarin ooit kunnen nastreven. We leven in een cultuur waarin we iets bereikt moeten hebben en van alles en nog wat hebben meegemaakt.

Aan het begin van je leven leer je je talenten ontwikkelen en als het even kan ook je idealen herkennen en die gaan realiseren.

Wie heeft er geen groeiwensen als het om zijn carrière gaat, of nog wat verderop, een bucket list, met dingen die je dit leven beslist nog wil hebben meegemaakt of gedaan.

Ingewikkeld en tegenstrijdig zou je zeggen, of toch niet?

De kern van de Tao is de Teh, de altijd aanwezige energie. Die is er ook als je je in het stille midden bevindt en de verbinding tussen yang en yin ervaart.

Het gaat er om hoe je je openstelt voor de manifestaties van de tienduizend dingen.

Doe je dat vanuit het besef, dat je vanuit je zuivere wezen de ervaringen op je weg krijgt die bij je horen?

Vanuit zo’n houding kun je er op vertrouwen dat alle rijkdom die bij je past je ook gaat toevallen.

Wie heeft nooit die hulp van de onzichtbare hand ervaren, waardoor op het cruciale moment wonderen gebeuren. Dat gebeurt als we zonder begeerten zijn.

Thema 7: werken met 3 tijdloze schatten

Het “iets” waarin we leven komt voort uit het “niets”, de bron van alles.

Dit iets is gevuld met energie de “qi” zoals de Chinezen zeggen. Vanuit de qi ontstond de wereld van de vorm en de dualiteit. Dit proces van niet-iets naar iets is een oneindig proces.

Lao Zi zegt “Teruggaan is de dynamiek van de Tao”. De uitgaande stroom veroorzaakt een terugkerende stroom, waardoor een transformatieproces op gang komt, dat ons helpt terug te keren naar de bron van alles.

Die terugkerende kracht is onherroepelijk maar niet dwingend. Ze laat ruimte open om de eigen weg te ervaren.

De schat van het goede in de mens gaat van de Tao uit.

De weg van het midden zorgt ervoor dat ons hart zich kan openbaren. Daarvoor is nodig dat de mens geen eigenbelang koestert.

De kracht van de Tao kan zich dan openbaren en zich uitdrukken in 3 permanente tijdloze schatten.

De eerste is mededogen, de tweede is spaarzaamheid en de derde is niet aan te nemen dat je vooraan in de wereld staat (het vermijden van hoogmoed).

Door mededogen te hebben kan je moedig zijn.

Door spaarzaam te zijn kun je vrijgevig zijn en door niet hoogmoedig te zijn kun je het hoofd zijn van degenen met volledig talent (een niet gewild voorbeeld voor anderen met dezelfde intentie).

Je kunt hier ook het begrip zuiverheid van intentie een rol laten spelen.

Deze 3 schatten maken het de mens mogelijk steeds terug te keren naar het tijdloze midden.

Door de 3 schatten toe te passen, resoneren ze om ons heen en hebben invloed en helpen ook anderen de weg naar het tijdloze midden te vinden en ontwikkelen we allen een liefdevolle natuur.

Overigens zijn deze schatten niet om mee te pronken (dan verkeren ze in hun tegendeel) maar om in onzichtbaarheid mee te werken.

Thema 8: niets doen dat tegen Tao ingaat

Vanuit de Tao stroomt zonder ophouden de tijdloze liefdeskracht van de Teh. Deze stroomt omlaag, transformeert de tienduizend dingen en keert uiteindelijk met ze terug tot in de eenheid van de Tao.

In deze liefdeskracht liggen de 3 kostbaarheden verborgen:

  • de eerste is mededogen;

  • de tweede is spaarzaamheid

  • de derde is “schromen de eerste van heel het aardrijk te zijn”

Omdat er in de Tao geen tegenpool bestaat, kunnen ze niet in hun tegendeel verkeren.

道德經

Om zich van deze schatten bewust te kunnen worden moet de mens de weg van de Tao gaan.

Vooral de derde schat is een lastige, en strijdig met veel van waar we dagelijks mee bezig zijn.

Moeten we daar dan mee stoppen?

Dat hangt van de intentie af, wat we ermee willen bereiken …….

Er is veel te zeggen over deze derde schat. Voor mij staat dienstbaarheid daarbij voorop, maar wel een dienstbaarheid die onvoorwaardelijk is en doordrenkt is van liefde.

Het gezegde: Doe wel en zie niet om doet hier ook enigszins aan denken

De wijze heeft een uitzonderlijk hart, hij sluit alle harten in zijn eigen hart.

Met deze derde schat staat hij voor de opgave waar te nemen zonder te oordelen. Het gaat dus over het loslaten van ons ego. Dat lukt alleen door bij alle ervaringen ook minstens de vraag te stellen: waarom is het dat dit mij gebeurt? Hoe leer ik deze les om een volgende te kunnen leren.

Thema 9: Tot nieuwe mens transformeren

De mens die met behulp van de 3 tijdloze schatten de weg van het midden gaat, leert zichzelf kennen. Ook beseft hij dat er in en om hem iets is dat hij leert herkennen als zijnde van tijdloze waarde.

Dat kan benoemd worden als het Goddelijke of als Al wat is, of als ….

Er zijn vele mogelijkheden om het te benoemen, maar het is altijd iets dat groter en meeromvattend is.

Wanneer een mens hiervoor openstaat, wordt hij leeg en steeds meer bevrijd van conditioneringen. Wie de weg van het midden gaat, leert los te laten en om te beginnen geen voorkeur te hebben voor het Yin of het Yang.

Dan pas leeft hij vanuit de Wu Wei en ontstaat er een rust die hem niet meer verlaat.

Zhuang Zi zegt daarover:

De wijze is stil.

Niet omdat men zegt dat stil zijn goed is,

Maar omdat geen van de tienduizend dingen in staat is zijn hart te beroeren.

Daarom is hij stil”.

Leven vanuit de Wu Wei zorgt voor transformatie door de eeuwige liefde van de Teh.

Dit kan worden gezien als de geboorte van een nieuw mens, als een wederopstanding (te vergelijken ook met de wederopstanding van Jezus).

Het paradoxale is dat dit niet gebeurt in een bijzonder moment, maar in een groot proces van transformeren.

Dat proces speelt zich dagelijks af en bevat veel ogenschijnlijk onbelangrijke gebeurtenissen, maar ook kleine en grotere wonderen.

Leef en verwonder je, veel later ga je beseffen wat er gebeurd is.

De Tao lijkt voor ons ingewikkeld, complex en tegenstrijdig. Wie de teksten van de Tao voor het eerst leest is na een aantal bladzijden al vermoeid en zin concentratie kwijt.

Toch is dit boek heel erg de moeite waard omdat het op een heel toegankelijke manier de teksten uitlegt en toepast in een dagelijkse omgeving. Kortom een aanrader.

Vooruitzichten 2017

Het jaar 2017 lijkt een relatief rustig jaar te worden. Er zijn geen heel grote aspecten.

De opvallendste zaken zijn de periode dat Venus retrograde loopt, dit keer in Ram en Vissen en de intrede van Saturnus in zijn eigen teken Steenbok aan het eind van 2017.

Verder zijn er zoals elk jaar 2 eclipsperioden en 4 perioden waarin Mercurius retrograde loopt.

Kortom niet heel veel erg opvallende zaken.

Overigens kunnen er nog steeds ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden in ieders leven, afhankelijk van de aspecten van planeten naar de persoonlijke horoscoop.

Venus (zie afbeelding) retrograde zorgt ervoor dat we alles dat waarde heeft voor ons opnieuw afwegen. Dat kan zowel over het materiële als immateriële gaan. Zo worden relaties in zo’n periode vaak scherper beoordeeld dan normaal.

Venus retrograde kan daardoor invloed hebben op de kwaliteit van de relatie en minder stevige relaties tot een einde laten komen. Ook kunnen er aanzienlijke veranderingen in de financiële wereld en in individuele financiën gaan optreden.

De meest kritische tijd hierbij is de periode van 8 tot 21 april als Venus een vierkant maakt met Saturnus.

Met Saturnus in Steenbok is het zaak om nieuwe vormen van organisatie te realiseren. De kans bestaat dat er veel initiatieven vanuit de overheid of aan de overheid gelieerde organisaties komen. Een gruwel dus voor de Watermannen, de vrijheidslievenden onder ons. Overigens zorgt de nog jaren durende transit van Pluto in Steenbok ervoor dat deze vernieuwing in de regelgeving niet zomaar zonder slag of stoot gerealiseerd gaat worden.

De eclips op 26 februari op de 9e graad Vissen heeft een duidelijke Neptunus signatuur. Wees voorzichtig met alcohol en medicijnen. Het kan helemaal verkeerd uitpakken. De kans is groot dat velen doodleuk de zelfbeheersing helemaal kwijt zijn. Aan de andere kant kunnen we ook grenzeloos opgaan in gevoelens van gelukzaligheid.

De eclips van 21 augustus vind plaats op de 29e graad Leeuw. Deze eclips heeft meer een Uranus signatuur en kan leiden tot bijzondere ontdekkingen, omdat we even verlost zijn van alle ervaring die ons tegenhoudt in de vernieuwing.

De vooruitzichten voor 2017 van maand tot maand

Januari

De maand januari zal een relatief rustige maand zijn met weinig gespannen aspecten. Met de planeet Mars in Vissen zal er over het algemeen een vredelievende op compromis gerichte sfeer ontstaan.

Dat is vooral van toepassing op de eerste week van januari wanneer Mars in Vissen conjunct Neptunus loopt en ook Venus zich daar iets later bijvoegt.

Dat wil overigens niet zeggen dat er niets te beleven valt.

Integendeel, de samenstand van Venus met de Zuidelijke Maansknoop kan ontmoetingen met dames, met wie je een karma gerelateerde band hebt, bevorderen. Dat kan tot interessante ontmoetingen leiden, zeker tot 8 januari als ook Mercurius nog retrograde loopt.

Op 12 januari, de dag van de Volle Maan kan de energie nogal verwarrend zijn, aan de ene kant nogal uitbundig en vol overdrijving, aan de andere kant, zakelijk en structurerend. Ook kun je je geheel verliezen in een persoon van de andere sekse die je systeem helemaal in de war schopt. Pas wel op voor een overmaat aan idealisering.

Rond 19 januari kunnen er confrontaties zijn met een autoriteit in je leven. Dat kan een ouder zijn, een leraar, oom agent, de belastingdienst, etc. Met de overgang van de Zon naar Waterman (Aquarius) wordt de sfeer ook rebelser.

Tegen het einde van de maand kan de overheid voor een financiële tegenvaller zorgen.

De Nieuwe Maan op 28 januari op de 9e graad Waterman heeft een bijzondere symboliek namelijk: Een vlag verandert in een adelaar.

De symboliek van deze graad belichaamt het uitdragen van waarden in de praktijk. De symboliek van de vlag is statisch. De adelaar draagt deze waarden uit en dwingt respect af.

Februari

Deze maand geeft heftiger energieën te zien.

Zowel Mars als Venus lopen in Ram wat tot vurig gedrag kan leiden.

Dat is vooral in de 2e helft van de maand het geval als de 1e eclipsperiode van dit jaar aan de orde is en Mars meerdere aspecten maakt waarvan het vierkant met Pluto wel het belangrijkste is. Het is over het algemeen een symboliek voor vulkaan uitbarstingen en aardbevingen. In deze periode kunnen daar de nodige slachtoffers bij vallen.

De Zonsverduistering op 26 februari valt op de 9e graad Vissen.

Deze graad wordt gesymboliseerd door: Een jockey spoort zijn paard aan met de bedoeling zijn rivalen achter zich te laten. Het is de graad van de zelfaansporing en symboliseert de noodzaak voor elk individu aan zijn eigen realisatie te werken.

Tegen het einde van de maand kunnen mooie mogelijkheden ontstaan tot ontwikkeling. Wees er op voorbereid dat die niet altijd zich daar bevinden waar je zou verwachten en stel je open voor plotselinge kansen.

Maart

Het begin van de maand staat vooral in het teken van Venus die op de 4e retrograde gaat lopen. Het kan een verwarrende periode zijn, met enige desoriëntatie. Er kan ook de neiging zijn personen te over idealiseren.

Rond 10 maart verdwijnt de vurigheid uit het handelen en worden we bedachtzamer. Het is een goede tijd om te werken in de tuin of te wandelen in de natuur.

Halverwege de maand kunnen we tegen confrontaties met autoriteiten aanlopen.

Zorg ervoor dat je niets te verwijten valt dan loopt alles wel los.

De lente equinox is dit jaar op de 20e maart. De Zon komt weer boven de evenaar een gaat het teken Ram binnen. De energie wordt vuriger.

Op 25 maart is er een samenstand van Zon en Venus (nu retrograde). Dit is een bijzonder moment omdat dit symbolisch is voor een van de punten van de Venusster (het pentagram).

Afbeelding: Raam van de Xaverius kerk in Amersfoort met een vredesduif die een volledige driehoek afdekt.

De 5e graad Ram waarop deze conjunctie plaats vindt heeft in dit kader een speciale symboliek, namelijk: Een driehoek met vleugels, dit staat voor het vermogen tot zelf transcendentie. Het duidt op de noodzaak van heelheid van het individu om spiritueel te kunnen groeien.

April

De maand april heeft een duidelijk signatuur van retrograde planeten.

Naast Venus die al retrograde was komen er deze maand respectievelijk Saturnus, Mercurius en Pluto bij, terwijl Venus op 15 april weer direct gaat lopen.

Sterk wisselende energieën en een noodzaak tot heroriëntatie, met name naar de binnenwereld.

Mooi is daarbij dat Venus op 15 april op de graad van de vervulling weer direct gaat lopen. Dat zou een mooie aansluiting kunnen zijn naar de inzichten uit die binnenwereld.

Rond 9 april kunnen we beter gevaarlijke omgevingen mijden.

De retrograde Mercurius vanaf 10 april in Stier geeft een extra stimulans om zorgvuldig te denken en te communiceren.

Tegen het einde van de maand komt er weer wat meer leven in de brouwerij.

Gevoelens worden sneller geuit en de communicatie wordt sneller en directer.

Mei

Dit is een relatief rustige maand met weinig moeilijke energieën.

Rond 10 mei is de communicatie intens en vol originaliteit.

We hebben weinig energie en het kost moeite ons fysiek in te spannen.

Vanaf 21 mei worden we actiever en zijn we meer op communicatie gericht.

De Nieuwe Maan op 25 mei op de 5e graad Tweelingen geeft een andere energie.

De symboliek van deze graad is: Een revolutionair tijdschrift roept op tot actie.

Het is de graad die bij de wet van behoud van energie hoort, met beelden als actie en reactie, oog om oog tand om tand. Probeer om verre te blijven van primaire primitieve reacties. De echte revolutie moeten in ons zelf plaats vinden waarin we de weg vinden voorbij primaire reactiepatronen en de transcendente werkelijkheid weten te vinden.

Juni

Ook de maand juni verloopt relatie rustig. We krijgen de neiging meer thuis bezig te zijn en voor ons gezin. Ook krijgen we meer aandacht voor de natuur. Voor tuinliefhebbers een mooie tijd. Halverwege de maand kunnen we gedesoriënteerd zijn.

De zomer zonnewende is dit jaar op 21 juni om 6.25 uur. De Zon heeft dan weer de meest Noordelijke positie bereikt en vanaf deze dag gaan de dagen weer korter worden.

Zon en Mercurius gaan nagenoeg gelijktijdig naar het teken Kreeft en de energie wordt veel meer op het gezin gericht.

De zomerzonnewende is een fenomeen dat door natuurvolkeren wereldwijd wordt gevierd. Het oude Stonehenge (zie afbeelding) herinnert ons daaraan.

Juli

De maand juli begint met een lastige energie die gepaard kan gaan met veiligheidsrisico’s en uitingen van agressie.

De communicatie met de partner wordt vlotter en opener.

Vermijd rond 10 juli onveilige plaatsen.

Rond 18 juli zijn onverwachte gebeurtenissen te verwachten. Pas je gedrag daar op aan, een ongeluk zit in een klein hoekje.

Vanaf 20 juli worden we gemakzuchtiger. We hebben de neiging ons minder in te spannen en als er toch iets dringend moet gebeuren dat aan anderen over te laten.

Rond 21 juli hebben we plotselinge ingevingen of maken we onverwachte voorvallen mee. Er is echter wel een behoorlijke geldingsdrang. Het is goed om die in te zetten voor alles wat voor de gemeenschap van belang is.

Augustus

De 2e eclipsperiode dit jaar valt in deze maand.

Er zullen weer de nodige beroemdheden het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

De maand begint met een energetisch gecompliceerde periode met veel energiewisselingen. Het kan wat moeite kosten om georiënteerd te blijven.

De Maansverduistering op 7 augustus zorgt ervoor dat we vervreemd raken van onze emotionele basis.

Rond 10 augustus kunnen we veel energie besteden en het gevoel hebben dat dit verspilde energie is geweest. Wees gerust, de kosmos houdt alles vast.

Op 13 augustus gaat Mercurius weer retrograde lopen, we zijn wat minder kritisch en wat minder scherp in onze waarneming.

De Zonsverduistering van 21 augustus is op de 29e graad Leeuw. De symboliek van deze graad is: Een zeemeermin die uit de golven van de oceaan oprijst is gereed om in een menselijke vorm herboren te worden. Het geeft het onbewuste verlangen aan tot manifestatie van het creatief onbewuste in het stof.

Dat kan eenvoudigweg om de creatie van een nieuwe telg van het menselijk ras zijn maar ook om de drang te scheppen.

Een bijzonder moment dus voor creatieve verdieping.

Vanaf 23 augustus worden we kritischer en worden details en zorgzaamheid weer extreem belangrijk. We koppelen dit aan het streven naar vaste waarden waar we houvast aan hebben. Vanaf 26 augustus hebben we een grotere behoefte aan luxe in ons leven.

September

Begin september kunnen we behoorlijk gedesoriënteerd raken en letterlijk de weg kwijt zijn. We richten onze inspanningen nu meer op activiteiten die dienstbaarheid inhouden en bijdrage aan de maatschappij.

Halverwege de maand kunnen we worden geconfronteerd met voorwaarden die de autoriteit aan onze hulpvaardigheid stelt.

Ons verlangen naar luxe verdwijnt en maakt plaats voor behoefte aan soberheid.

Vanaf 22 september zijn we weer meer op de partner gericht.

Er kunnen plotselinge veranderingen optreden in de maatschappelijke ontwikkelingen en onze loopbaan. Eind van de maand kan er weer een nieuwe serie verrassende feiten worden geopenbaard waardoor personen in de verlegenheid kunnen worden gebracht.

Oktober

Deze maand hebben we te maken met sterk wisselende energieën.

De maand begint erg harmonisch en we kunnen het gevoel krijgen een nieuwe levenspartner tegen het lijf te zijn gelopen, ook al omdat er zich een sterke overeenkomst in het denken lijkt te manifesteren.

Rond 10 oktober verandert deze harmonie in disharmonische energieën die stevig kunnen uitpakken. Het gevoel van onveiligheid kan heel sterk zijn en er kunnen ook incidenten voorvallen die dit gevoel versterken.

Er zullen zich stevige confrontaties met machtshebbers kunnen afspelen.

Halverwege de maand ebt die spanning weer weg en raken we erg op de partner gericht.

Dat wordt even onderbroken rond 19 oktober als plotselinge voorvallen dat in een ander daglicht gaan zetten.

De Nieuwe Maan van deze dag op de 27e graad weegschaal speelt daar op in. De symboliek toont een vliegtuig hoog aan de heldere hemel.

Vanaf 23 oktober worden we veel terughoudender en keren we terug achter het veilige pantser. Rond 26 oktober voelen we ons uitbundig en genieten we van alle luxe om ons heen.

November

Vanaf 7 november zoeken we meer diepgang in onze relaties.

We blijven voorzichtig en terughoudend.

Rond de 19e moeten we onze ogen en oren goed openhouden, er is gevaar voor agressiviteit in verschillende vormen.

Vanaf de 22e laten we alle terughoudendheid varen en willen we de wereld veroveren met onze ideeën en idealen. Dat gaat gepaard met desoriëntatie. Het kan even moeite kosten om de juiste weg te vinden.

December

De maand begint met onverwachte gebeurtenissen.

Dat kan lastig zijn als we in het buitenland reizen, wees er dus op voorbereid.

Het is verstandig om heel terughoudend te zijn met alcohol en medicatie.

Vanaf 7 december wordt onze energie minder dienend en kunnen we ons aangevallen voelen en dat ook werkelijk worden uit een onverwachte hoek.

De Winterzonnewende is dit jaar op 21 december om 17.29 uur.

Ditmaal een hele bijzondere omdat Saturnus op 20 december naar het eigen teken Steenbok is gegaan.

Zeker omdat ook Venus iets later in Steenbok komt zou dat kunnen betekenen dat we ons zelf meer beperkingen opleggen om veel geld uit te geven aan onnodige en luxe uitgaven.

Geraadpleegde literatuur:

De gradensymboliek is ontleend aan de astrologische mandala van Dane Rudhyar. (ISBN 90-6271-906-6).